SPRAWY GOSPODARCZE, KARNE I KARNO-SKARBOWE

Sędzia: Czy oskarżony ma jeszcze coś do powiedzenia na swoją obronę?
Oskarżony: Wysoki Sądzie, proszę mi dać czas do namysłu…
Sędzia: Dobrze, daję panu pięć lat.

Jedną z preferowanych przez Kancelarię dziedzin jest prawo karne, jak również prawo karne skarbowe oraz prawo wykroczeń.

Kancelaria oferuje obronę podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego,
jak również przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym w ramach wszelkich przewidzianych Kodeksem karnym,
Kodeksem wykroczeń oraz Kodeksem karnym skarbowym przestępstw i występków.

Kancelaria reprezentuje również inne niż oskarżony strony w postępowaniu karnym, tj. pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowanych
i prywatnych oraz powodów cywilnych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu kasacji, wniosków o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.

Zapewniamy reprezentację Klienta na etapie postępowania wykonawczego w zakresie możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności i innym.
opłata od apelacji karnej - apelacja karna opłata
W TARAPATY MOŻE WPAŚĆ KAŻDY

Warto pamiętać, że signum temporis naszych czasów stanowi to, iż konflikt z prawem może się przydarzyć każdemu z nas, zwykłych zjadaczy chleba i prawych obywateli, nawet nieumyślnie. Zazwyczaj dopiero wówczas odkrywamy tą – jakże smutną – prawdę, że w sądach co do zasady nie wygrywa ten, kto ma rację, tylko ten, kto jest lepszym graczem od strony taktycznej. Natomiast już na starcie procesu prokuratura ma gigantyczną przewagę, ponieważ proces w fazie postępowania przygotowawczego ma charakter inkwizycyjny (obowiązuje zasada tajności) i podejrzany nie wie o jej poczynaniach.

Adwokat dr Iwona Zielinko

OBRONA

Przepisy obowiązującego prawa – zarówno te, wykreowane przez rodzimego ustawodawcę, jak i te o charakterze międzynarodowym – kładą duży nacisk na przysługujące oskarżonemu (podejrzanemu) prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (art. 6 k.p.k., art. 42 ust. 2 Konstytucji, art. 6 ust. 2 EKPC). W praktyce wykonywanie prawa do obrony, zwłaszcza opracowanie taktyki obrony, spada na barki obrońcy. Przeciętny Klient co do zasady pozostaje bowiem laikiem w kwestiach prawa, gubi się w meandrach języka prawniczego, a w konstrukcjach prawnych wykreowanych w obowiązujących przepisach czuje się jak na polu minowym. Dlatego w przypadku problemów z prawem,
najlepiej udać się do wykwalifikowanego prawnika. Obrońca jest fachowcem, angażowanym przez Klienta po to, aby – w jego asyście – bezpiecznie i bezstresowo przebrnąć przez owe „pole minowe” przepisów i zwyczajów obowiązujących w sądach oraz organach ścigania.

Adwokat dr Iwona Zielinko

REPREZENTACJA POKRZYWDZONEGO

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może dochodzić w procesie karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa i w sposób aktywny troszczyć się o swój interes. Dochodzenie tego rodzaju roszczeń w procesie karnym może wydawać się bardziej atrakcyjne niż w procesie cywilnym z uwagi na fakt, iż w procesie karnym nie musimy od razu wykładać pieniędzy na kosztowne opłaty sądowe. Pokrzywdzony przed sądem może uzyskać status strony, gwarantujący mu m.in. prawo zadawania pytań świadkom, prawo inicjatywy dowodowej, czy wnoszenia środków odwoławczych, pod warunkiem, że złoży w odpowiednim czasie stosowne oświadczenie.

Adwokat dr Iwona Zielinko

Żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. (Napoleon Bonaparte)

Nasza Kancelaria charakteryzuje się tym, że jest kancelarią prawa procesowego. Mamy znakomity zespół: sprawny, doświadczony i ambitny, który z dużą determinacją walczy na salach sądowych o interesy naszych Klientów.

Jeśli przemawia za tym interes naszego Klienta, podejmujemy się pertraktacji ugodowych lub mediacji, aby znaleźć dlań najkorzystniejsze i najszybsze rozwiązanie.

Kiedy trzeba rozwiązać spór na sali sądowej, walczymy z otwartą przyłbicą. Nie straszny nam żaden przeciwnik, nawet tak potężny jak lokalna sitwa, układ albo niezwykle ustosunkowany podmiot (np. bank, urząd, czy zachodni moloch finansowy). Mamy wypracowane i wypróbowane w bojach sądowych taktyki operacyjne, które pomagają skutecznie walczyć z silniejszym przeciwnikiem. Bowiem jednostka w sporze sądowym z bankiem, urzędem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, czy bogatym koncernem zawsze jest stroną słabszą i bez pomocy dobrego adwokata praktycznie już na starcie jest skazana na porażkę. Natomiast brutalna prawda o polskich sądach jest taka, że lubią trzymać stronę silniejszego. Już Napoleon mawiał, że żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Dlatego jeśli chcesz wyruszyć na wojnę sądową i mieć szansę za zwycięstwo, musisz zainwestować w doświadczonego adwokata, który będzie Twoim orężem w tej wojnie.

Adwokat dr Iwona Zielinko