SUROGACJA

 

CO TO JEST SUROGACJA ? CZY W POLSCE JEST ONA LEGALNA? W KTÓRYCH KRAJACH JEST LEGALNA ?

Z pewnością niejednokrotnie trafili Państwo na ogłoszenia internetowe następującej treści: „Pilnie poszukuję matki zastępczej”, „Wynajmę brzuch od zaraz”, „młoda, atrakcyjna i zdrowa surogatka do wynajęcia”. Kim jest surogatka, której „usługi” zyskują na coraz większej popularności?

Su­ro­gat­ką jest okre­śla­na ko­bie­ta, któ­ra zga­dza się na wpro­wa­dze­nie do jej ma­ci­cy za­rod­ka, po­wsta­łe­go z ko­mór­ki ja­jo­wej ko­bie­ty i plem­ni­ka męż­czy­zny i wsz­cze­pio­ne­go dzię­ki me­to­dzie in­-vi­tro, na­stęp­nie ro­dzi dziec­ko i prze­ka­zu­je wy­bra­nym oso­bom, któ­re zde­cy­do­wa­ły się na „wy­na­ję­cie brzu­cha”. Z usług su­ro­gat­ki ko­rzy­sta­ją naj­czę­ściej pa­ry sta­ra­ją­ce się o po­tom­ka, któ­re wy­ko­rzy­sta­ły już wszel­kie me­dycz­ne spo­so­by na na­tu­ral­ne za­płod­nie­nie i ko­bie­ty, któ­re nie są w sta­nie uro­dzić z po­wo­du wad wro­dzo­nych. Jest to zja­wi­sko, któ­re z ro­ku na rok sta­je się co­raz bar­dziej po­pu­lar­ne w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej. Su­ro­gat­ka, któ­ra de­cy­du­je się wy­na­jąć swój brzuch mo­że za­ro­bić na uro­dze­niu dziec­ka na­wet kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy zło­tych. Naj­wię­cej za­ra­bia­ją te ko­bie­ty, któ­re już wcze­śniej by­ły su­ro­gat­ka­mi i cie­szą­ce się do­brym zdro­wiem. Wy­ró­ż- nia­my su­ro­ga­cję:

• al­tru­istycz­ną – ko­bie­ta ro­dzi dziec­ko wska­za­nej pa­rze, ale nie otrzy­mu­je za to pie­nię­dzy. Pa­ra je­dy­nie po­kry­wa kosz­ty le­cze­nia i za­bie­gu in­-vi­tro.
• ko­mer­cyj­ną – ko­bie­ta, któ­ra „wy­naj­mu­je swój brzu­ch” za pie­nią­dze.

Su­ro­ga­cja, czy­li tzw. „ro­dzi­ciel­stwo za­stęp­cze” za­rów­no w Pol­sce jak i na ca­łym świe­cie w dal­szym cią­gu bu­dzi spo­re kon­tro­wer­sje. Wie­le par w Pol­sce za­da­je so­bie py­ta­nie, czy jest ona le­gal­na czy też nie. Jesz­cze do nie­daw­na wie­le par wy­ko­rzy­stu­jąc lu­ki w pra­wie de­cy­do­wa­ło się na sko­rzy­sta­nie z usług su­ro­gat­ki.

Powoływali się przy tym na adopcję ze wskazaniem, która polegała na tym, iż kobieta zrzekała się praw do dziecka i wskazywała wybraną parę jako przyszłych rodziców.

Na­stęp­nie ro­dzi­ce skła­da­li wnio­sek o peł­ne przy­spo­so­bie­nia dziec­ka i Sąd orze­kał o tym przy­spo­so­bie­niu, z tą chwi­lą na wy­bra­ną pa­rę prze­cho­dzi­ła wła­dza ro­dzi­ciel­ska. Jed­nak w świe­tle ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa ro­dzi­ce bio­lo­gicz­ni dziec­ka mo­gą przed są­dem opie­kuń­czym wska­zać oso­bę przy­spo­sa­bia­ją­ce­go, któ­rą mo­że być wy­łącz­nie krew­ny ro­dzi­ców dziec­ka za zgo­dą tej oso­by zło­żo­ną przed tym są­dem. Oso­bą wska­za­ną mo­że być rów­nież mał­żo­nek jed­ne­go z ro­dzi­ców. Za­tem krąg podmio­tów zo­stał ści­śle ogra­ni­czo­ny, co spo­wo­do­wa­ło, że ro­dzi­ce bio­lo­gicz­ni dziec­ka nie mo­gą wska­zać do­wol­nie wy­bra­nych osób spo­za te­go krę­gu.

Nie na­le­ży rów­nież za­po­mi­nać o tre­ści art. 211a Ko­dek­su kar­ne­go, któ­ry sta­no­wi, iż kto, w ce­lu osią­gnię­cia ko­rzy­ści ma­jąt­ko­wej, zaj­mu­je się or­ga­ni­zo­wa­niem ad­op­cji dzie­ci wbrew prze­pi­som usta­wy, pod­le­ga ka­rze po­zba­wie­nia wol­no­ści od 3 mie­się­cy do lat 5. Z po­wyż­sze­go wy­ni­ka, iż sko­rzy­sta­nie z usług su­ro­gat­ki w Pol­sce jest za­bro­nio­ne. Po­dob­nie jak w Niem­czech, Fran­cji, Wło­chach, Ja­po­nii, Islan­dii, na Wę­grzech.

Su­ro­ga­cja jest le­gal­na m. in. w Ro­sji, Gru­zji, Gre­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Fin­lan­dii, USA, In­diach, Mek­sy­ku, Ar­me­nii, Cze­chach, Taj­lan­dii. Z su­ro­ga­cji al­tru­istycz­nej moż­na sko­rzy­stać w Au­stra­lii, No­wej Ze­lan­dii, Ka­na­dzie.

Adwo­kat dr Iwo­na Zie­lin­ko


PODZIEMIE SUROGATEK – PLUSY I MINUSY WYNAJĘCIA SUROGATKI

Fundacja Kobiet Prawników (FPK) przeprowadziła wielokierunkowe badania, dotyczące problemu surogacji. Spostrzeżenia z tych badań przedstawiamy poniżej.

„Wy­na­ję­cie brzu­cha” w cza­sach, gdzie co­raz częst­szym pro­ble­mem mło­dych par czy mał­żeństw jest bez­płod­ność da­je przede wszyst­kim moż­li­wość po­sia­da­nia po­tom­stwa ko­bie­tom, któ­re sa­me nie mo­gą uro­dzić, np. z po­wo­du wad wro­dzo­nych. U ta­kich ko­biet czę­sto wzra­sta po­czu­cie wi­ny, że nie mo­gą uro­dzić uko­cha­ne­mu męż­czyź­nie dziec­ka, w związ­ku z czym „po­mo­c” su­ro­gat­ki jest dla nich je­dy­ną szan­są na dłu­go wy­cze­ki­wa­ne speł­nie­nie ma­rzeń. Su­ro­ga­cja jest rów­nież bez­piecz­nym roz­wią­za­niem dla ko­biet po 40. ro­ku ży­cia, któ­re bo­ją się ry­zy­ko­wać po­wi­kła­nia­mi cią­ży z po­wo­du ich póź­ne­go wie­ku.

Jest również komfortowym rozwiązaniem dla kobiet, które z powodu kariery zawodowej, np. modelingu nie chcą ryzykować drastycznych zmian swojego ciała, np. rozstępy po porodzie.

Wa­dą su­ro­ga­cji są z pew­no­ścią dy­le­ma­ty mo­ral­ne na te­mat te­go, iż mat­ka no­szą­ca dziec­ko pod ser­cem od­da­je je za pie­nią­dze. Nig­dy nie ma­my tak­że pew­no­ści, czy su­ro­gat­ka się nie roz­my­śli i nie po­sta­no­wi za­trzy­mać dziec­ka. Mi­nu­sem i za­ra­zem ba­rie­rą do wy­na­ję­cia su­ro­gat­ki jest z pew­no­ścią rów­nież bar­dzo wy­so­ka ce­na, się­ga­ją­ca na­wet 130 000 zł, obej­mu­ją­ca cał­ko­wi­tą opie­kę nad cię­żar­ną, co po­wo­du­je, że na ta­ką usłu­gę stać głów­nie lu­dzi za­moż­nych.

Adwo­kat dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej