TERMIN WNIESIENIA SKARGI

JAKI JEST TERMIN DO WNIESIENIA SKARGI KASACYJNEJ?
Na­le­ży pa­mię­tać, że skar­ga ka­sa­cyj­na przy­słu­gu­je tyl­ko wów­czas, gdy przed upły­wem ty­go­dnia od ogło­sze­nia sen­ten­cji orze­cze­nia są­du

II in­stan­cji, stro­na lub usta­no­wio­ny peł­no­moc­nik za­żą­da­li je­go do­rę­cze­nia wraz z uza­sad­nie­niem.

Z ko­lei ter­min do wnie­sie­nia skar­gi ka­sa­cyj­nej wy­no­si dwa mie­sią­ce, li­cząc od dnia do­rę­cze­nia orze­cze­nia z uza­sad­nie­niem stro­nie lub usta­no­wio­ne­mu peł­no­moc­nikowi. Przed do­rę­cze­niem wy­ro­ku z uza­sad­nie­niem bieg ter­minu do wnie­sie­nia skar­gi nie roz­po­czy­na się.

Co jest istot­ne, ter­min do wnie­sie­nia skar­gi przez Pro­ku­ra­to­ra Ge­ne­ral­ne­go, Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich i Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka jest
nie­co dłuż­szy i wy­no­si sześć mie­się­cy od dnia upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia, a je­że­li stro­na za­żą­da­ła do­rę­cze­nia orze­cze­nia
z uza­sad­nie­niem – od chwi­li do­rę­cze­nia orze­cze­nia stro­nie.

JAKIE SĄ PODSTAWY SKARGI KASACYJNEJ?

Skar­ga ka­sa­cyj­na spo­rzą­dzo­na przez pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka – ad­wo­ka­ta win­na być przede wszyst­kim rze­czo­wa, należycie uzasadniona i oparta na następujących podstawach:

  • naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
  • naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Pa­mię­taj, że pod­sta­wą skar­gi ka­sa­cyj­nej nie mo­gą być za­rzu­ty do­ty­czą­ce usta­le­nia fak­tów lub oce­ny do­wo­dów!

Szu­kaj za­tem ad­wo­ka­ta spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w tej dzie­dzi­nie, gdyż tyl­ko ta­ki ad­wo­kat bę­dzie w sta­nie spo­rzą­dzić w Two­im imie­niu kon­kret­ną, rze­czo­wą i pro­fe­sjo­nal­ną skar­gę ka­sa­cyj­ną, da­ją­cą szan­sę na suk­ces, co wy­ma­ga ogrom­ne­go do­świad­cze­nia, wie­dzy, prak­ty­ki i cza­su!

Nie zo­sta­wiaj te­go na ostat­nią chwi­lę, bo „co na­gle, to po dia­ble”!

Adwo­kat mu­si mieć bo­wiem wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su, by wni­kli­wie za­po­znać się z ak­ta­mi spra­wy, opra­co­wać kon­cep­cję ta­kiej skar­gi,
a na­stęp­nie ją opra­co­wać.

Adwokat dr Iwona Zielinko