TERMIN WNOSZENIA APELACJI

W JAKIM TERMINIE MOŻNA WNIEŚĆ APELACJĘ?

Naj­pierw na­le­ży wnieść do są­du, któ­ry wy­dał wy­rok w I in­stan­cji wnio­sek o uza­sad­nie­nie wy­roku i o do­rę­cze­nie wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem
w ter­mi­nie ty­go­dnia od dnia ogło­sze­nia wy­roku.

Ape­la­cję na­le­ży wnieść do są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ny wy­rok w ter­mi­nie 14 dni od do­rę­cze­nia stro­nie lub usta­no­wio­ne­mu peł­no­moc­ni­ko­wi wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem. Je­śli jed­nak nie zgło­si­łeś ww. wnio­sku, ter­min do wnie­sie­nia ape­la­cji bie­gnie od dnia, w któ­rym upły­nął ter­min do je­go
zgło­sze­nia. Ter­min zo­sta­nie rów­nież za­cho­wa­ny, je­śli przez upły­wem wy­ma­ga­ne­go ter­minu ape­la­cja zo­sta­nie wnie­sio­na bez­po­śred­nio do Są­du
II in­stan­cji (w ta­kim wy­pad­ku Sąd II in­stan­cji nie­zwłocz­nie prze­śle ape­la­cję do Są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ny wy­rok).

Pamiętaj, że apelacja wniesiona po upływie przepisanego terminu, nieopłacona, niedopuszczalna, dotknięta brakami formalnymi, które nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na posiedzeniu niejawnym.
Je­śli chcesz wnieść pro­fe­sjo­nal­ną, rze­tel­ną ape­la­cję, nie zwle­kaj i po­szu­kaj do­świad­czo­ne­go ad­wo­ka­ta, jed­nak nie rób te­go na ostat­nią chwi­lę,
bo „co na­gle, to po dia­ble”! Adwo­kat mu­si mieć bo­wiem wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su, by wni­kli­wie za­po­znać się z ak­ta­mi spra­wy i tre­ścią uza­sad­nie­nia, a na­stęp­nie spo­rzą­dzić ape­la­cję w Two­im imie­niu w spo­sób rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny.

Adwokat dr Iwona Zielinko