Wygraliśmy

WYGRALIŚMY: APELACJĘ OSKARŻONEGO O RZEKOMĄ PEDOFILIĘ. SENSACJA SKANDAL PEDOFILIA

Tym ra­zem kil­ka zdań o me­to­dach ba­da­nia po­dej­rze­wa­nych o pe­do­fi­lię – me­to­dach, o któ­rych się gło­śno nie mó­wi, bo są bar­dzo dra­stycz­ne. W spra­wie na­sze­go Klien­ta ba­da­nie bie­głych po­le­ga­ło na tym, że przy­mo­co­wa­no Je­go przy­ro­dze­nie w trzech wia­do­mych in­tym­nych miej­scach mac­ka­mi do urzą­dze­nia, któ­re re­je­stru­je po­ziom emo­cji, re­ak­cji, podnie­ce­nia i erek­cji. W tym cza­sie bie­gli pusz­cza­li na­sze­mu Klien­to­wi róż­ne­go ro­dza­ju fil­my por­no w na­stę­pu­ją­cej ko­lej­no­ści: 1) z udzia­łem dwóch pań; 2) z udzia­łem trzech pań; 3) z udzia­łem pa­na i dwóch pań; 4) z udzia­łem dwóch pa­nów; 5) hard por­no gru­po­we; 6) por­nografię z udzia­łem dzie­ci. Oka­zu­je się, że po­dej­rza­ni róż­nie re­agu­ją. Ta­ka me­to­da, co się ukry­wa, cho­ciaż nie jest naj­now­sza, to jed­nak trud­na do podwa­że­nia, al­bo­wiem jest za­ko­rze­nio­na w prak­ty­ce. Do­pie­ro ma­jąc ro­ze­zna­nie i moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia bar­dziej wia­ry­god­nych ba­dań, moż­na by­ło sku­tecz­nie oba­lić rze­ko­me za­cho­wa­nie pe­do­fil­skie i od­nieść ape­la­cyj­ny suk­ces. Nie ujaw­nia­my ku­lis tych me­tod, ale sta­no­wią one nasz warsz­tat pra­cy, któ­rego mu­sie­li­śmy się przez wie­le lat na­uczyć, aby wdro­żyć w prak­ty­ce i oczy­wi­ście sprze­da­wać. Pe­do­fi­lia to trud­ny te­mat do unie­win­nie­nia, ale nam się to – jak do­tych­czas – uda­je. Tak już jest, że eks­tre­mal­nie trud­ne spra­wy, wręcz bez­na­dziej­ne, ma­ją du­że po­tę­pie­nie spo­łecz­ne i czę­sto w kon­kret­nych przy­pad­kach są wspie­ra­ne me­dial­ny­mi na­gon­ka­mi, bez wni­ka­nia w rze­tel­ne do­wo­dy. To­wa­rem dla me­diów jest sen­sa­cja, skan­dal, pe­do­fi­lia!!! To się sprze­da­je, o tym się mó­wi. Na­to­miast o unie­win­nie­niu na­sze­go Klien­ta nikt się na­wet nie za­jąk­nął! Trud­no mu bę­dzie wró­cić do nor­mal­ne­go ży­cia po tym, co prze­szedł, ale wol­ność jest war­to­ścią nad­rzęd­ną.

(Sprawa: II K 7/16)

adw. dr Iwona Zielinko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *