Wygraliśmy

WYGRALIŚMY: KASACJĘ Z SEKSEM W TLE. KASACJA W SPRAWIE O MOLESTOWANIE czyli WOLNOŚĆ TAŃSZA OD WIĘZIENIA

W tej spra­wie stron­ni­czy, a tak­że ule­ga­ją­cy pre­sji opi­nii pu­blicz­nej i pro­ku­ra­to­ra bie­gli wy­da­li opi­nie nie­ko­rzyst­ne dla na­sze­go Klien­ta. Pi­kan­te­rii do­da­je fakt, że oskar­że­nie po­cho­dzi­ło od wpły­wo­wej ko­bie­ty w śred­niej wiel­ko­ści mie­ście w Pol­sce. Do­strze­gal­ne by­ło stron­ni­cze na­sta­wie­nie pro­ku­ra­to­ra i sę­dzie­go, któ­rzy się pry­wat­nie zna­li i mo­gli wcze­śniej usta­lić wy­rok. Pierw­sze kro­ki w spra­wie o mo­le­sto­wa­nie po­sta­wił pro­ku­ra­tor, któ­re­go cór­ka – jak usta­li­li dzien­ni­ka­rze śled­czy – by­ła w prze­szło­ści ofia­rą mo­le­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go, w związ­ku z czym ten pro­ku­ra­tor miał fo­bię na tle prze­stęp­czo­ści sek­su­al­nej i po­trze­bę wy­ła­do­wa­nia się na po­dej­rza­nym – rze­ko­mym spraw­cy mo­le­sto­wa­nia. Za­pi­sy Ko­dek­su kar­ne­go są cza­sa­mi wzmac­nia­ne oko­licz­no­ścia­mi, o ja­kich ani pod­sąd­ni ani ad­wo­ka­ci nie ma­ją po­ję­cia, a nie­rzad­ko wła­śnie te oko­licz­no­ści prze­są­dza­ją o tym, że za­pa­da­ją tak niespra­wiedliwe wy­roki. Na szczę­ście na­sza Kan­ce­la­ria dys­po­nu­je wła­sny­mi śled­czymi, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je i cho­ciaż jest to kosz­tow­na usłu­ga do­dat­ko­wa, to jed­nak nie droż­sza od kil­ku lat wię­zie­nia. Tyl­ko tym spo­so­bem moż­na by­ło na eta­pie ka­sa­cji wy­łusz­czyć pra­wi­dło­we i sku­tecz­ne pod­sta­wy ka­sa­cyj­ne, po­par­te zgro­ma­dzo­nym ma­te­ria­łem do­wo­do­wym, któ­ry na­wet pro­ku­ra­tor skrzęt­nie ukry­wał. Po­za do­brym sło­wem, tym ra­zem otrzy­ma­li­śmy pre­mię od wdzięcz­ne­go Klien­ta, co zda­rza się nie­zmier­nie rzad­ko, ale aku­rat ten Klient, uszczu­pla­jąc swo­je kon­to, do­stał od nas pięć lat wol­no­ści!

(Sprawa: IV KK 16/15)

adw. dr Iwona Zielinko

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *