Wygraliśmy

WYGRALIŚMY POMÓWIENIE O HANDEL NARKOTYKAMI

Nasz Klient („Ko­wal­ski”) zo­stał po­mó­wio­ny przez kan­dy­da­ta na tzw. ma­łe­go świad­ka ko­ron­ne­go o han­dlo­wa­nie nar­ko­ty­ka­mi. Nie­do­szły „ma­ły świa­dek ko­ron­ny” barw­nie i chęt­nie snuł opo­wie­ści o trans­ak­cjach nar­ko­ty­ko­wych, w któ­rych miał uczest­ni­czyć za­rów­no on, jak i nasz „Ko­wal­ski”, po­da­jąc mie­sią­ce i la­ta rze­ko­mych trans­ak­cji, a na­wet miej­sca np. knajp czy agen­cji to­wa­rzy­skich. Pod­pusz­czo­ny przez pro­ku­ra­to­ra pu­sto­sło­wiem o ugra­niu dla sie­bie bez­kar­no­ści, li­czył na wa­run­ko­we za­wie­sze­nie wy­ko­na­nia ka­ry w swo­jej spra­wie o du­żym cię­ża­rze ga­tun­ko­wym. Jed­nak się przeli­czył. Ma­jąc sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów od wy­cią­ga­nia na­szych Klien­tów z kło­po­tów, usta­li­li­śmy, że mie­sią­ce i la­ta rze­ko­mych trans­ak­cji nar­ko­ty­ko­wych zbie­ga­ją się w cza­sie z po­by­tem kan­dy­da­ta na „ma­łe­go świad­ka ko­ron­ne­go” w za­kła­dzie kar­nym w Au­strii! Sąd unie­win­nił na­sze­go Klien­ta, nie zo­sta­wia­jąc su­chej nit­ki na ak­cie oskar­że­nia, ba­zu­ją­cym wy­łącz­nie na opo­wie­ściach prze­stęp­cy, któ­re­mu uda­ło się prze­ko­nać pro­ku­ra­tu­rę, że ude­rzył się w pier­si i prze­szedł na ja­sną stro­nę mo­cy. Suk­ces był moż­li­wy dzię­ki przy­ję­tej w na­szej Kan­ce­la­rii za­sa­dzie ofen­syw­nych dzia­łań i wy­ci­ska­nia 100% moż­li­wo­ści ze spra­wy.

(Sprawa IV K 231/14)

adw. dr Iwona Zielinko

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *