Wygraliśmy

WYGRALIŚMY – UNIEWINNIENIE GRUPY PRZESTĘPCZEJ

W tej spra­wie pro­ku­ra­tu­ra pu­ści­ła wo­dze fan­ta­zji i na pod­sta­wie wy­nu­rzeń dwóch za­pra­wio­nych re­cy­dy­wi­stów, roz­ta­cza­ją­cych wi­zje spek­ta­ku­lar­nych na­pa­dów z bro­nią w rę­ku z udzia­łem na­sze­go Klien­ta, przed­sta­wi­ła mu za­rzut bra­nia udzia­łu w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej (art. 258 § 1 KK). Na­stęp­nie am­bit­nie wnio­sła do są­du – w na­szej oce­nie kar­ko­łom­ny (jak to czę­sto by­wa) – akt oskar­że­nia. Co cie­ka­we, nasz Klient miał brać udział w gru­pie prze­stęp­czej, do któ­rej na­le­ża­ły nie­usta­lo­ne oso­by (to nie żart, tyl­ko cy­tat z ak­tu oskar­że­nia), a prze­stęp­stwa mia­ły być do­ko­ny­wa­ne w nie­usta­lo­nym cza­sie (to nie żart, tyl­ko cy­tat z ak­tu oskar­że­nia). Sąd zgo­dził się z li­nią obro­ny, opra­co­wa­ną przez na­szą Kan­ce­la­rię i Klien­ta unie­win­nił oraz – co istot­ne – za­są­dził mu od Skar­bu Pań­stwa nie­ma­łe, ale jak­że opła­cal­ne kosz­ty, za­an­ga­żo­wa­nia Kan­ce­la­rii dr Iwo­ny Zie­lin­ko. Do­da­ło nam to wia­ry w mą­drość pol­skich są­dów, kie­dy do­sta­ną od nas do­brze przy­go­to­wa­ny ma­te­riał do­wo­do­wy, oba­la­ją­cy pro­ku­ra­tor­skie fan­ta­zje. Cza­sa­mi ma­my wra­że­nie, że za na­cią­gnię­ty akt oskar­że­nia pro­ku­ra­tor otrzy­mu­je wy­so­ką gra­ty­fi­ka­cję re­sor­to­wą. I wca­le nam nie wstyd, że w ta­kich przy­pad­kach sto­imy po stro­nie „prze­stęp­có­w”!

(Sprawa II AKa 206/14)

adw. dr Iwona Zielinko