ZNIEWAŻENIE W KODEKSIE KARNYM

CZYM JEST ZNIEWAŻENIE NA GRUNCIE KODEKSU KARNEGO?

Za znieważenie, nazywane inaczej zniewagą, uważa się zachowanie, polegające na postawieniu pokrzywdzonemu zarzutu obelżywego lub ośmieszającego, nastawionego jedynie na zranienie uczuć osobistych adresata. Czyn ten można popełnić zarówno w obecności pokrzywdzonego, jak i też pod jego nieobecność, lecz publicznie, bądź też w zamiarze, by zniewaga do niego dotarła. Podobnie jak w przypadku pomówienia, przestępstwa tego można dokonać również za pomocą środków masowego komunikowania. Nie ma znaczenia też forma zniewagi, która może być dokonane zarówno werbalnie, jak i pisemnie, bądź graficznie, czy też za pomocą gestu obraźliwego, np. pokazanie środkowego palca, który to gest w naszej kulturze ma znaczenie negatywne.

CO MOŻE GROZIĆ OSOBIE, KTÓRA CIĘ ZNIEWAŻYŁA?

Otóż, co do zasady zniewaga zagrożona jest karą grzywny albo ograniczenia wolności. Jeśli jednak dokonana została za pośrednictwem środków masowego komunikowania, zagrożenie karą zostaje uzupełnione o pozbawienie wolności w wymiarze do jednego roku, podobnie jak w przypadku przestępstwa pomówienia. Dodatkowo w razie skazania, sąd może orzec nawiązkę pieniężną na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego do kwoty w wysokości 100.000 zł.

Warto pamiętać, że sprawca może uniknąć kary tylko wtedy, jeśli jego zachowanie było wynikiem wyzywającego zachowania pokrzywdzonego, albo gdy pokrzywdzony w odpowiedzi na zniewagę naruszył nietykalność cielesną sprawcy lub go także znieważył.

Zniewaga oceniana jest przez pryzmat kryteriów obiektywnych, tak więc samo przeświadczenie pokrzywdzonego o obelżywym charakterze zachowania sprawcy nie będzie wystarczające, jeśli w świetle przyjętych norm społeczno-obyczajowych nie sposób będzie uznać go za naruszające godność osobistą. Istotne jest także wzięcie pod uwagę uwarunkowań środowiskowych, gdyż w przypadku konkretnych sytuacji bądź środowisk, dane zachowanie – w innej sytuacji obraźliwe – nie może zostać uznane za przestępstwo.

JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW,
GDY ZOSTALIŚMY POMÓWIENI CZY TEŻ ZNIEWAŻENI?

Pomówienia i zniewagi nie tylko narażają na szwank Twoje dobre imię, godność i wizerunek, ale również kosztują Cię z pewnością wiele nerwów i niepotrzebnego stresu. Otóż, w takiej sytuacji masz możliwość dochodzenia swoich praw zarówno w procesie cywilnym, jak i w postępowaniu karnym. NIE BĄDŹ NIGDY BIERNY! Taka postawa powoduje najczęściej, że osoba, która Cię pomawia czuje się całkowicie bezkarna i nie zaprzestaje bezprawnych działań, a wręcz ataki na Twoją osobę mogą się nasilić, nierzadko powodując spustoszenie w kręgu znajomych, rodziny, przełożonych, do których docierają nieprawdziwe, krzywdzące informacje na Twój temat.

Pamiętaj, że zarówno postępowanie cywilne o naruszenie dóbr osobistych, jak i postępowanie karne o pomówienie lub znieważenie jest nie tylko skomplikowane, specyficzne i złożone, ale wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia i praktyki. Ponadto wiąże się z wieloma emocjami, które nie zawsze są wskazane na sali sądowej, często szkodzą, zamiast poprawiać Twoją sytuację procesową. Szukając sprawiedliwości na sali sądowej, warto zatem zainwestować w pomoc adwokata, wyspecjalizowanego w tej tematyce, który – analizując Twoją sprawę – doradzi, jakie kroki należy podjąć, aby odzyskać dobre imię i jeszcze na tym odpowiednio zarobić. Bardzo ważne jest opracowanie właściwej, skutecznej strategii, prowadzącej do wyznaczonego celu. Tym sposobem zwiększasz swoją szansę na korzystny, satysfakcjonujący Cię wyrok ! Oczywiście zarówno pozew w postępowaniu cywilnym, jak i prywatny akt oskarżenia w postępowaniu karnym, można napisać samodzielnie, jednak jest to rozwiązanie bardzo ryzykowne, które najczęściej kończy się niepowodzeniem.

Adwokat dr Iwona Zielinko