CZY APELACJA OD WYROKU
WSTRZYMUJE WYKONANIE WYROKU

CZY APELACJA WSTRZYMUJE WYKONANIE WYROKU SĄDU I INSTANCJI?

Ape­la­cja jest środ­kiem od­wo­ław­czym tzw. bez­względ­nie su­spen­syw­nym, a więc wstrzy­mu­je wy­ko­na­nie za­skar­żo­ne­go wy­ro­ku do cza­su wy­da­nia pra­wo­moc­ne­go roz­strzy­gnię­cia przez sąd od­wo­ław­czy. Nie mu­sisz się za­tem mar­twić, je­śli sąd I in­stan­cji ska­zał Cię na grzyw­nę lub ka­rę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, gdyż jest to wy­rok nie­pra­wo­moc­ny, któ­ry mo­żesz za­skar­żyć do są­du II in­stan­cji, a tym sa­mym spo­wo­do­wać, że dzię­ki wnie­sio­nej ape­la­cji mo­że ulec zmia­nie.

APELACJA OD WYROKU. JAKI JEST TERMIN DO WNIESIENIA APELACJI?

Pa­mię­taj, by na po­cząt­ku wnieść do są­du, któ­ry wy­dał wy­rok w I in­stan­cji wnio­sek o uza­sad­nie­nie wy­roku i o do­rę­cze­nie wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem w ter­mi­nie 7 dni od dnia ogło­sze­nia wy­roku. Po otrzy­ma­niu wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem mo­żesz w ter­mi­nie 14 dni od da­ty do­rę­cze­nia wnieść ape­la­cję. Co jest istot­ne, ape­la­cja wnie­sio­na przed upły­wem ter­mi­nu zło­że­nia wnio­sku o spo­rzą­dze­nie uza­sad­nie­nia rów­nież pod­le­ga roz­po­zna­niu i mo­że być uzu­peł­nio­na w ter­mi­nie 14 dni od da­ty otrzy­ma­nia wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem.

Nie szukaj adwokata na ostatnią chwilę, bo „co nagle, to po diable”! Adwokat musi mieć bowiem wystarczająco dużo czasu, by wnikliwie zapoznać się z aktami sprawy i treścią uzasadnienia, a następnie sporządzić apelację w Twoim imieniu w sposób rzetelny i profesjonalny.

APELACJA OD WYROKU. CO SIĘ STANIE, JEŚLI PRZEGAPIĘ TERMIN DO ZŁOŻENIA APELACJI?

Zło­że­nie ape­la­cji po upły­wie ter­mi­nu 14 dni od da­ty do­rę­cze­nia wy­ro­ku wraz z uza­sad­nie­niem nie wy­wo­łu­je żad­nych skut­ków praw­nych i jest bez­sku­tecz­ne, gdyż jest to ter­min za­wi­ty, nie­prze­kra­czal­ny. Masz jed­nak moż­li­wość zło­że­nia wnio­sku o przy­wró­ce­nie ter­mi­nu, pod wa­run­kiem, że nie­do­trzy­ma­nie ter­mi­nu na­stą­pi­ło z przy­czyn od Cie­bie nie­za­leż­nych, np. cho­ro­ba, myl­ne po­ucze­nie stro­ny o przy­słu­gu­ją­cym jej pra­wie, ter­minie lub spo­so­bie wnie­sie­nia ape­la­cji. Uza­sad­nio­ny wnio­sek na­le­ży zło­żyć w ter­minie 7 dni od usta­nia prze­szko­dy, jed­no­cze­śnie do­łą­cza­jąc ape­la­cję i cze­kać, ja­kie po­sta­no­wie­nie w tej kwe­stii wy­da Sąd. Je­śli Sąd od­mó­wi przy­wró­ce­nia ter­mi­nu, masz moż­li­wość wnie­sie­nia za­ża­le­nia.

Adwokat dr Iwona Zielinko