CO UWZGLĘDNIA APELACJA

CO TO ZNACZY, ŻE SĄD UWZGLĘDNIŁ APELACJĘ?

Sąd II in­stan­cji uwzględ­ni ape­la­cję, je­śli doj­dzie do prze­ko­na­nia, że Sąd I in­stan­cji wy­da­jąc wy­rok do­pu­ścił się obra­zy prze­pi­sów pra­wa ma­te­rial­ne­go, obra­zy prze­pi­sów po­stę­po­wa­nia, je­śli mo­gło to mieć wpływ na treść orze­cze­nia, błę­du w usta­le­niach fak­tycz­nych przy­ję­tych za pod­sta­wę orze­cze­nia, je­śli mógł mieć wpływ na treść orze­cze­nia, ra­żą­cej nie­współ­mier­no­ści ka­ry lub nie­słusz­ne­go za­sto­so­wa­nia lub nieza­sto­so­wa­nia środ­ka
za­bez­pie­cza­ją­ce­go lub in­ne­go środ­ka. W tej sy­tu­acji Sąd II in­stan­cji mo­że uchy­lić, bądź zmie­nić nie­ko­rzyst­ny dla Cie­bie wy­rok.

CO ZROBIĆ, KIEDY ADWOKAT POWIE MI, ŻE NIE WIDZI PODSTAW DO ZŁOŻENIA APELACJI?

Nie znie­chę­caj się, je­śli tra­fisz do ad­wo­ka­ta, któ­ry po­in­for­mu­je Cię, że nie wi­dzi pod­staw do zło­że­nia ape­la­cji. Mo­że się bo­wiem oka­zać,
że ów ad­wo­kat nie prze­ana­li­zo­wał wni­kli­wie akt spra­wy, nie do­strzegł istot­nych uchy­bień są­du I in­stan­cji lub po pro­stu jest oso­bą nie­do­świad­czo­ną
w tej ma­te­rii. W tej sy­tu­acji bierz no­gi za pas i czym prę­dzej po­szu­kaj ad­wo­ka­ta rze­tel­ne­go, pro­fe­sjo­nal­ne­go i przede wszyst­kim do­świad­czo­ne­go,
któ­ry z pew­no­ścią znaj­dzie pod­stawy do wnie­sie­nia ape­la­cji i za­an­ga­żu­je się w spra­wę w 100%. Nie pod­da­waj się i walcz do sa­me­go koń­ca!

Adwokat dr Iwona Zielinko