JAKA JEST PROCEDURA WNIESIENIA KASACJI?

JAKA JEST PROCEDURA WNOSZENIA SKARGI KASACYJNEJ?

Co jest istot­ne, przy wno­sze­niu skar­gi ka­sa­cyj­nej obo­wią­zu­je przy­mus ad­wo­kac­ko – rad­cow­ski, po­dob­nie jak przy wno­sze­niu ka­sa­cji
w spra­wach kar­nych, co ozna­cza, że skar­ga ka­sa­cyj­na mu­si zo­stać spo­rzą­dzo­na i pod­pi­sa­na przez ad­wo­ka­ta lub rad­cę praw­ne­go,
a na­stęp­nie skie­ro­wa­na do Są­du Naj­wyż­sze­go za po­śred­nic­twem są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne po­sta­no­wie­nie.

Nie ma­my za­tem ja­kiej­kol­wiek moż­li­wo­ści sa­mo­dziel­ne­go spo­rzą­dze­nia skar­gi ka­sa­cyj­nej, gdyż jest to skom­pli­ko­wa­ne i zło­żo­ne pi­smo,
do któ­re­go spo­rzą­dze­nia jest wy­ma­ga­ny naj­wyż­szy kunszt praw­ni­czy, roz­le­gła wie­dza oraz wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie.

Skar­ga ka­sa­cyj­na po­win­na za­wie­rać przede wszyst­kim:

 • ozna­cze­nie za­skar­żo­ne­go orze­cze­nia ze wska­za­niem za­kre­su za­skar­że­nia,
 • przy­to­cze­nie pod­staw skar­gi ka­sa­cyj­nej i ich uza­sad­nie­nie,
 • wnio­sek o uchy­le­nie lub zmia­nę orze­cze­nia z ozna­cze­niem za­kre­su uchy­le­nia lub zmia­ny,
 • wnio­sek o przy­ję­cie do roz­po­zna­nia.

W sy­tu­acji, gdy Sąd Naj­wyż­szy po do­ko­na­niu przed­są­du wy­da po­sta­no­wie­nie o przy­ję­ciu skar­gi ka­sa­cyj­nej do roz­po­zna­nia, na­stęp­nie jest ona roz­po­zna­wa­na w skła­dzie 3 sę­dziów. Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że Sąd Naj­wyż­szy jest zwią­za­ny gra­ni­ca­mi za­skar­że­nia oraz pod­sta­wa­mi skar­gi, bie­rze jed­nak pod uwa­gę z urzę­du nie­waż­ność po­stę­po­wa­nia.

Po­nad­to zwią­za­ny jest usta­le­nia­mi fak­tycz­ny­mi do­ko­na­ny­mi przez Sąd I i II in­stan­cji. Przed są­dem ka­sa­cyj­nym nie masz za­tem moż­li­wo­ści po­wo­ły­wa­nia no­wych fak­tów i do­wo­dów, gdyż jest to nie­do­pusz­czal­ne.

Roz­pra­wa prze­pro­wa­dza­na jest tyl­ko wów­czas, gdy w spra­wie wy­stę­pu­je istot­ne za­gad­nie­nie praw­ne, a skar­żą­cy zło­żył w skar­dze wnio­sek o jej roz­po­zna­nie na roz­pra­wie. Sąd Naj­wyż­szy mo­że tak­że roz­po­znać skar­gę ka­sa­cyj­ną na roz­pra­wie, je­że­li prze­ma­wia­ją za tym in­ne wzglę­dy.

JAKICH ROZSTRZYGNIĘĆ MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

Otóż, Sąd Najwyższy może:
 • oddalić skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu,
 • uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie,
  lub innemu sądowi równorzędnemu (Sąd może również uchylić w całości lub części orzeczenie sądu I instancji i przekazać sprawę
  do ponownego rozpoznania temuż sądowi lub sądowi równorzędnemu), albo jeśli pozew ulegał odrzuceniu – uchylić wydane wyroki
  i umorzyć postępowanie.
KTO PONOSI KOSZTY POSTĘPOWANIA KASACYJNEGO?

Kosz­ty po­stę­po­wa­nia ka­sa­cyj­ne­go po­no­si stro­na prze­gry­wa­ją­ca na za­sa­dach ogól­nych.
Nie za­po­mnij za­tem o za­bra­niu od swo­je­go ad­wo­ka­ta pa­ra­go­nu lub fak­tu­ry, dzię­ki któ­rym udo­ku­men­tu­jesz wy­dat­ki po­nie­sio­ne na po­moc praw­ną, zwrot któ­rych – w przy­pad­ku wy­gra­nia spra­wy – sąd mo­że za­są­dzić od prze­ciw­ni­ka pro­ce­so­we­go!

CZYM RÓŻNI SIĘ SĘDZIA SĄDU NAJWYŻSZEGO OD SĘDZIEGO W INNYM SĄDZIE?

Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że Sę­dzia Są­du Naj­wyż­sze­go w po­rów­na­niu do sę­dziów orze­ka­ją­cych w są­dach re­jo­no­wych, okrę­go­wych i ape­la­cyj­nych, nie tyl­ko osią­ga wyż­sze wy­na­gro­dze­nie, ale przede wszyst­kim wy­róż­nia się du­żo więk­szym do­świad­cze­niem, rów­nież ży­cio­wym,
au­to­ry­te­tem oraz wie­lo­let­nią prak­ty­ką i wie­dzą praw­ni­czą. Po­wi­nien mieć wy­so­kie pre­dys­po­zy­cje etycz­ne i du­że po­kła­dy em­pa­tii.

Adwokat dr Iwona Zielinko