KIEDY POSTĘPOWANIE BYŁO NIEWAŻNE

CO TO ZNACZY, ŻE POSTĘPOWANIE BYŁO NIEWAŻNE?

Nie­waż­ność po­stę­po­wa­nia sąd od­wo­ław­czy ba­da z urzę­du, nie­za­leż­nie od podnie­sio­nych w ape­la­cji za­rzu­tów i za­cho­dzi ona w na­stę­pu­ją­cych
przy­pad­kach:

  • je­że­li dro­ga są­do­wa by­ła nie­do­pusz­czal­na;
  • je­że­li stro­na nie mia­ła zdol­no­ści są­do­wej lub pro­ce­so­wej, or­ga­nu po­wo­ła­ne­go do jej re­pre­zen­to­wa­nia lub przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go,
    al­bo gdy peł­no­moc­nik stro­ny nie był na­le­ży­cie umo­co­wa­ny;
  • je­że­li o to sa­mo rosz­cze­nie mię­dzy ty­mi sa­my­mi stro­na­mi to­czy się spra­wa wcze­śniej wsz­czę­ta al­bo je­że­li spra­wa ta­ka zo­sta­ła już pra­wo­moc­nie osą­dzo­na;
  • je­że­li skład są­du orze­ka­ją­ce­go był sprzecz­ny z prze­pi­sa­mi pra­wa al­bo je­że­li w roz­po­zna­niu spra­wy brał udział sę­dzia wy­łą­czo­ny z mo­cy usta­wy;
  • jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;
  • jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu;
  • brak jurysdykcji krajowej.

W sy­tu­acji, gdy Sąd II in­stan­cji doj­dzie do prze­ko­na­nia, że Sąd, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ny wy­rok do­pu­ścił się ja­kie­go­kol­wiek ww. uchy­bie­nia wy­da
po­sta­no­wie­nie, w któ­rym za­skar­żo­ny wy­rok uchy­li i odrzu­ci po­zew lub umo­rzy po­stę­po­wa­nie, bądź uchy­li za­skar­żo­ny wy­rok, znie­sie po­stę­po­wa­nie
w za­kre­sie do­tknię­tym nie­waż­no­ścią i prze­ka­że spra­wę do po­now­ne­go roz­po­zna­nia są­do­wi I in­stan­cji.

Adwokat dr Iwona Zielinko