WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, PRZERÓB NARKOTYKÓW

NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO NIELEGALNEGO
WYTWARZANIA, PRZETWARZANIA ALBO PRZEROBU ?
(ART. 53 USTAWY NARKOTYKOWEJ)

Zgodnie z tym przepisem, do odpowiedzialności karnej (zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 3) pociągnięty może zostać każdy,
kto wytwarza (dopuszcza się czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe,
prekursory, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli
tych środków lub substancji), przetwarza (dopuszcza się czynności prowadzących do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych
lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami) albo przerabia (a więc otrzymuje mieszaniny środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadaje tym środkom lub substancjom postać stosowaną w lecznictwie).


Jeśli jednak przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawcy grozić będzie łącznie kara grzywny oraz pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 15 lat.

Odnosząc się do znamienia „znacznej ilości”, odwołać należy się do poglądu wypracowanego w orzecznictwie, stosownie do którego:
kryterium decydującym o tym, czy ilość środków odurzających jest znaczna, nieznaczna czy zwykła są: ich masa wagowa (gramy, kilogramy,
tony, ilość porcji), rodzaj środka odurzającego (podział na tzw. twarde i miękkie) i cel przeznaczenia (w celach handlowych, na potrzeby własne). Dodatkowo wskazuje się, iż: znaczną ilość środków odurzających jest ilością porcji wystarczającą na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych.

Za korzyść majątkową uznaje się zaś wszelkie zwiększenie aktywów majątkowych, jak i zmniejszenie pasywów, zarówno dla osoby sprawcy,
jak i dla innej osoby. Korzyść osobista dotyczy zaś wszelkich świadczeń niemajątkowych, które mają znaczenie dla przyjmującego,
poprzez poprawienie jego sytuacji, czy też zwykłe sprawienie przyjemności.

Adwokat dr Iwona Zielinko