OPŁATY I CZAS ROZPOZNANIA

CZY KASACJA PODLEGA OPŁACIE?

Wnie­sie­nie ka­sa­cji wią­że się z do­dat­ko­wą opła­tą, któ­rą na­le­ży uiścić na ra­chu­nek ban­ko­wy są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne orze­cze­nie. Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 14 ma­ja 2003 r. opła­ta za wnie­sie­nie ka­sa­cji w spra­wie, w któ­rej wy­rok wy­dał sąd re­jo­no­wy wy­no­si 450 zł, na­to­miast w spra­wie, w któ­rej w pierw­szej in­stan­cji wy­dał wy­rok sąd okrę­go­wy – 750 zł. Do spo­rzą­dzo­nej ka­sa­cji ko­niecz­nie na­le­ży do­łą­czyć do­wód uisz­cze­nia ww. opła­ty są­do­wej.

Opła­ty nie uisz­cza­ją je­dy­nie pro­ku­ra­tor, oso­ba po­zba­wio­na wol­no­ści oraz żoł­nierz od­by­wa­ją­cy za­sad­ni­czą służ­bę woj­sko­wą lub peł­nią­cy służ­bę woj­sko­wą w cha­rak­te­rze kan­dy­da­ta na żoł­nierza za­wo­do­we­go!

Co jest istot­ne, je­że­li ka­sa­cja zo­sta­nie uwzględ­nio­na, cho­ciaż­by w czę­ści, al­bo zo­sta­nie cof­nię­ta, opła­ta ule­ga zwro­to­wi stro­nie, któ­ra ją uiści­ła! Ist­nie­je za­tem szan­sa, że odzy­skasz uisz­czo­ną opła­tę!

JAKI JEST SZACUNKOWY CZAS OCZEKIWANIA NA ROZPOZNANIE KASACJI PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY?
Mu­sisz li­czyć się z tym, że po­stę­po­wa­nie przed Są­dem Naj­wyż­szym tr­wa za­zwy­czaj od ok. 3 mie­się­cy do na­wet 1 ro­ku, jed­nak czas ocze­ki­wa­nia jest uza­leż­nio­ny przede wszyst­kim od obło­że­nia Są­du Naj­wyż­sze­go no­wy­mi ka­sa­cja­mi, któ­rych ilość z ro­ku na rok wzra­sta. De­cy­du­ją­ce zna­cze­nie ma rów­nież sto­pień skom­pli­ko­wa­nia spra­wy i ob­ję­tość akt, któ­re mo­gą li­czyć od kil­ku­na­stu, do na­wet kil­ku­dzie­się­ciu to­mów. Ww. oko­licz­no­ści po­wo­du­ją, że trud­no jest spre­cy­zo­wać do­kład­ny okres roz­pa­trze­nia ka­sa­cji. Mu­sisz za­tem uzbro­ić się w cier­pli­wość! Usta­no­wio­ny ad­wo­kat z pew­no­ścią nie­zwłocz­nie po­in­for­mu­je Cię o tym, ja­kie za­pa­dło roz­strzy­gnię­cie, gdy tyl­ko otrzy­ma ja­ką­kol­wiek in­for­ma­cję.
Adwokat dr Iwona Zielinko