OPŁATY OD SKARGI

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI KASACYJNEJ?

Wnie­sie­nie skar­gi ka­sa­cyj­nej wią­że się na ogół z opła­ta są­do­wą, któ­rą na­le­ży uiścić na ra­chu­nek ban­ko­wy Są­du II in­stan­cji. Kwo­ta jest za­sad­ni­czo uza­leż­nio­na od war­to­ści przedmio­tu spo­ru, jed­nak w spra­wach z za­kre­su pra­wa pra­cy wy­no­si 30 zł, a w spra­wach pra­cow­ni­czych, w któ­rych war­tość przedmio­tu spo­ru prze­wyż­sza kwo­tę 50.000 zło­tych, po­bie­ra się od wszyst­kich pod­le­ga­ją­cych opła­cie pism pro­ce­so­wych opła­tę sto­sun­ko­wą.


Ist­nie­je jed­nak moż­li­wość ubie­ga­nia się o zwol­nie­nie z opła­ty są­do­wej, je­śli je­steś w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej i nie stać Cię na jej uisz­cze­nie.
Jak to zro­bić? Prze­de wszyst­kim trze­ba umie­jęt­nie wy­peł­nić for­mu­larz – tzw. oświad­cze­nie o sta­nie ro­dzin­nym, ma­jąt­ku, do­cho­dach i źró­dłach
utrzy­ma­nia. Na­si ad­wo­ka­ci ma­ją w tym du­że doświad­cze­nie i słu­żą po­mo­cą na­szym Klien­tom, co zwięk­sza ich szan­se na uzy­ska­nie zwol­nie­nia
z opła­ty są­do­wej.

SKARGA KASACYJNA WNOSZONA PRZEZ PODMIOTY SZCZEGÓLNE:
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

Pod­mio­ty szcze­gól­ne, tj. Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Rzecz­nik Praw Dziec­ka rów­nież ma­ją moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi
ka­sa­cyj­nej do Są­du Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny mo­że oprzeć skar­gę na tych sa­mych pod­sta­wach co stro­na, je­śli przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia pod­sta­wo­wych za­sad po­rząd­ku praw­ne­go, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich – je­że­li przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do
na­ru­sze­nia kon­sty­tu­cyj­nych wol­no­ści al­bo praw czło­wie­ka o oby­wa­te­la, na­to­miast Rzecz­nik Praw Dziec­ka – je­że­li przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia praw dziec­ka.

War­to pa­mię­tać, że zło­że­nie skar­gi ka­sa­cyj­nej przez stro­nę, wy­łą­cza moż­li­wość jej wnie­sie­nia przez ww. podmio­ty szcze­gól­ne.

Adwokat dr Iwona Zielinko