SKARGA KASACYJNA. PODSTAWY SKARGI

Podstawy skargi kasacyjnej

CO TO JEST TZW. PRZEDSĄD?
Skar­gę ka­sa­cyj­ną wno­si się ją do Są­du Naj­wyż­sze­go za po­śred­nic­twem Są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne orze­cze­nie, o czym by­ła mo­wa po­wy­żej.

W sy­tu­acji, gdy skar­ga ka­sa­cyj­na speł­nia wy­mo­gi for­mal­ne, jest prze­sy­ła­na wraz z ak­ta­mi spra­wy do Są­du Naj­wyż­sze­go, któ­ry do­ko­nu­je
tzw. przed­są­du, co ozna­cza, że Sąd Naj­wyż­szy w skła­dzie jed­ne­go sę­dzie­go na po­sie­dze­niu nie­jaw­nym ba­da skar­gę pod wzglę­dem for­mal­nym.

Waż­ne jest, by w skar­dze ka­sa­cyj­nej zo­stał za­miesz­czo­ny wnio­sek o przy­ję­cie skar­gi ka­sa­cyj­nej do roz­po­zna­nia przez Sąd Naj­wyż­szy wraz

z uza­sad­nie­niem, od­po­wia­da­ją­cym prze­pi­som obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa. Je­śli ów wa­ru­nek nie zo­sta­nie speł­nio­ny, to Sąd po­sta­no­wie­niem odrzu­ci
skar­gę, a w sy­tu­acji gdy wnio­sek jest pra­wi­dło­wo sfor­mu­ło­wa­ny to skar­ga na­stęp­nie jest ba­dana pod wzglę­dem me­ry­to­rycz­nym, któ­re de­cy­du­je
o przy­ję­ciu, bądź od­mo­wie przy­ję­cia skar­gi ka­sa­cyj­nej do roz­po­zna­nia.

SKARGA KASACYJNA

Sąd Naj­wyż­szy po­sta­no­wie­niem przyj­mu­je skar­gę ka­sa­cyj­ną do roz­po­zna­nia, je­że­li:

  • w spra­wie wy­stę­pu­je istot­ne za­gad­nie­nie praw­ne,
  • istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
  • zachodzi nieważność postępowania,
  • skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Cię­żar wy­ka­za­nia po­wyż­szych oko­licz­no­ści spo­czy­wa na ad­wo­ka­cie, re­da­gu­ją­cym skar­gę ka­sa­cyj­ną, a jest to za­gad­nie­nie wy­ma­ga­ją­ce naj­wyż­sze­go kunsz­tu praw­ni­cze­go. Adwo­kat za­an­ga­żo­wa­ny do opra­co­wa­nia skar­gi ka­sa­cyj­nej po­wi­nien przede wszyst­kim wy­ka­zać, że ist­nie­ją przy­czy­ny,
dla któ­rych spra­wą po­wi­nien za­jąć się Sąd Naj­wyż­szy, co nie jest ła­twe, al­bo­wiem – w świe­tle obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa – do Są­du Naj­wyż­sze­go ja­ko naj­bar­dziej do­świad­czo­ne­go i dys­po­nu­ją­ce­go naj­więk­szym za­so­bem wie­dzy praw­ni­czej po­win­ny tra­fiać spra­wy naj­bar­dziej za­wi­łe i wy­ma­ga­ją­ce roz­wi­kła­nia naj­trud­niej­szych za­gwoz­dek praw­ni­czych. Za­tem los Wa­szej skar­gi ka­sa­cyj­nej bę­dzie za­le­żał od do­świad­cze­nia, kla­sy i za­an­ga­żo­wa­nia ad­wo­ka­ta, opra­co­wu­ją­ce­go tą skar­gę.

Na­sza Kan­ce­la­ria, w któ­rej skar­gi ka­sa­cyj­ne ja­ko pi­sma wy­ma­ga­ją­ce naj­wyż­sze­go kunsz­tu praw­ni­cze­go, opra­co­wu­ją dok­to­rzy na­uk praw­nych
i pro­fe­so­ro­wie, ma śred­nio 30 % rocz­nie przy­ję­tych do roz­po­zna­nia skarg ka­sa­cyj­nych, co sta­no­wi nasz po­wód do du­my.

Adwokat dr Iwona Zielinko