Klepanie po tyłku itd.

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

348„Patron klepie mnie po tyłku i próbuje całować w usta. Pełni w samorządzie eksponowaną funkcję. Jest oblechem – brzydzę się nim” – oto fragment maila, jaki jedna z poszkodowanych aplikantek wysłała do Fundacji Kobiet Prawników (FKP) z prośbą o pomoc. Co zrobić w takiej sytuacji?

Bez wzglę­du na to, czy ha­nieb­nych prak­tyk do­pusz­cza się ko­bie­ta, czy męż­czy­zna, trze­ba gro­ma­dzić wszel­kie do­wo­dy, a na­stęp­nie za­ini­cjo­wać po­stę­po­wa­nia dys­cy­pli­nar­ne i są­do­we. Je­śli fak­tycz­nie opraw­ca peł­ni eks­po­no­wa­ną funk­cję w sa­mo­rzą­dzie, war­to zwró­cić się o mo­ni­to­ro­wa­nie spra­wy do or­ga­ni­za­cji nie­za­leż­nej, nie­po­wią­za­nej z sa­mo­rzą­dem (jak np. FKP), któ­ra bę­dzie „pa­trzeć na rę­ce” wła­ści­wym or­ga­nom, unie­moż­li­wia­jąc „za­mie­ce­nie spra­wy pod dy­wa­n” i sto­so­wa­nie szy­kan wo­bec ofia­ry.

Fundacja Kobiet Prawników działa na rzecz kobiet, a w szczególności kobiet prawników i do jej zadań należy m.in. przeciwdziałanie wszelkim formom molestowania, mobbingu, pomawiania kobiet w miejscu pracy.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej