www.AdwokatZielinko.pl

Od beznadziejnych spraw

Kancelaria z Doktorami i Profesorami Prawa
Specjalizujemy się w najtrudniejszych sprawach

W wznowieniach spraw zapadłych już wyroków gdy w ok. 30% przypadków nieprawidłowo zostali wyznaczeni sędziowie
W kasacjach wyroków, skargach nadzwyczajnych i do Strasburga, w apelacjach.

WYGRALIŚMY: KASACJĘ Z SEKSEM W TLE. KASACJA W SPRAWIE O MOLESTOWANIE czy­li WOLNOŚĆ TAŃSZA OD WIĘZIENIA

WYGRALIŚMY: APELACJĘ OSKARŻONEGO O RZEKOMĄ PEDOFILIĘ. SENSACJA SKANDAL PEDOFILIA

Adwokat dr Iwona Zielinko przed Sądem Najwyższym

WYGRALIŚMY: SKARGA DO STRASBURGA PRZYJĘTA – ZAZDROŚĆ W PSYCHIATRYKU – po­DUPAdli BIEGLI. ŻONY I KOCHANI. ZAZDROŚĆ TO PRZESTĘPSTWO.

WYGRALIŚMY POMÓWIENIE O HANDEL NARKOTYKAMI

WYGRALIŚMY – KASACJA MAJSTERSZTYK, czy­li mi­strzo­stwo praw­ne

NAPAD, STRZELANINA, TRUP, MILIONY i UCIECZKA

WYGRALIŚMY – UNIEWINNIENIE GRUPY PRZESTĘPCZEJ

WYGRALIŚMY NEGOCJACJE Z DUŻYM BANKIEM – SKUTECZNOŚĆ 100 PROCENT

WYGRALIŚMY – WYCIĄGNIĘCIE PODEJRZANEGO Z ARESZTU – ZAGRANIE NA NOSIE PROKURATOROWI

WYGRALIŚMY – TYMCZASOWO ARESZTOWANY ZA… WYKROCZENIE

WYGRALIŚMY – WROBIONY W PEDOFILIĘ

WYGRALIŚMY – TRZY ZWOLNIENIA Z ARESZTU JEDNEGO DNIA

WYGRALIŚMY – WYROK ZA POBICIE PIOSENKARKI I CELEBRYTKI

WYGRALIŚMY – OSACZONA PRZEZ BANK, PROKURATORA I SĘDZIEGO

WYGRALIŚMY SPRAWĘ LUSTRACYJNĄ Z IPN

WGRALIŚMY SPRAWĘ OSKARŻONEGO O WYPROWADZENIE 100 mln zł ZE SPÓŁKI GIEŁDOWEJ do LIBERII

WYGRALIŚMY – POLICJANCI WYDALENI ZE SŁUŻBY, PROKURATOR ZAWIESZONY

WYGRALIŚMY: ROZWÓD NA BOGATO

WYGRALIŚMY: PIKANTNY ROZWÓD

WYGRALIŚMY: SZYBKI ROZWÓD I PODZIAŁ MAJĄTKU

WYGRALIŚMY: ALIMENTY NA DZIECKO OD CUDZOZIEMCA

WYGRALIŚMY: 2 MILIONY ZŁOTYCH TYTUŁEM PODZIAŁU MAJĄTKU

WYGRALIŚMY: AFERĘ JAJKOWO-JAJCARSKĄ, Z GEN.JARUZELSKIM I ZYGMUNTEM MIERNIKIEM.

WYGRALIŚMY: OBRONA PRZED ZAMKNIĘCIEM W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM

Podziękowania za wygraną kasację

To nie reklama, to prawda!

Uczciwość
Zaangażowanie
Skuteczność

tel.: 500 516 517

WSPÓŁPRACUJEMY – POLECIMY – WYKONAMY

  1. Opi­nie – eks­per­ty­zy dok­to­rów i pro­fe­so­rów w kil­ku­dzie­się­ciu dzie­dzi­nach (psy­chia­tria, psy­cho­lo­gia, ra­chun­ko­wość, in­for­ma­ty­ka, nie­ru­cho­mo­ści, pra­wo kar­ne i cy­wil­ne etc.). Po­dwa­ża­my i oba­la­my opi­nie bie­głych.
  2. By­li ko­mor­ni­cy z do­świad­cze­nia zna­ją­cy moż­li­wo­ści sku­tecz­nych dzia­łań na rzecz Klien­ta oraz lu­ki w pra­wie.
  3. Spraw­dze­ni de­tek­ty­wi wy­po­sa­że­ni w urzą­dze­nia tech­nicz­ne i kon­tak­ty zgro­ma­dzą na rzecz Klien­ta moc­ny ma­te­riał do­wo­do­wy tak­że dla Są­du.
  4. Dzien­ni­ka­rze śled­czy – ko­rzy­sta­jąc ze swo­ich usta­wo­wych przy­wi­le­jów jak np. pro­wo­ka­cja – na­świe­tlą ku­li­sy spraw oraz mo­gą je na­gło­śnić w me­diach.
  5. Spe­cja­li­ści w prze­pro­wa­dza­niu lu­stra­cji wska­za­nej oso­by w ar­chi­wach In­sty­tu­tu Pa­mię­ci Na­ro­do­wej i in­nych.
  6. Sku­tecz­ni me­dia­to­rzy i ne­go­cja­to­rzy w naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych spra­wach.
  7. In­for­ma­ty­cy śled­czy do­trą do osób, któ­re w po­czu­ciu ano­ni­mo­wo­ści i bez­kar­no­ści nę­ka­ją na­szych Klien­tów w po­mó­wie­nia­mi w In­ter­ne­cie oraz zgro­ma­dzą ma­te­riał do­wo­do­wy tak­że dla Są­du.
  8. Fun­da­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz osób po­szko­do­wa­nych czy po­krzyw­dzo­nych w kon­kret­nych spra­wach, np. mo­le­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go, dys­kry­mi­na­cji, star­kin­gu, wy­pad­ków – w tym dro­go­wych
Adwokat Zielinko od Beznadziejnych Spraw
Adwokat ZIelinko Warszawa