Skargi konstytucyjne

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

SKARGA KONSTYTUCYJNA

trybunal

Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną, zgodnie z art. 79 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., przysługuje każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone.
Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej może być wyłącznie akt normatywny (ustawa, rozporządzenie, zarządzenie itd.). Trybunał Konstytucyjny odmawia nadania biegu skargom konstytucyjnym kierowanym wyłącznie na określone orzeczenie sądu czy organu administracji. W skardze konstytucyjnej można kwestionować wyłącznie regulację prawną, która była podstawą takiego orzeczenia.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne, które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).

Trybunał Konstytucyjny może rozpoznawać skargę konstytucyjną wyłącznie wówczas, gdy Skarżący wykorzystał już wszystkie, przysługujące mu w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego środki zaskarżenia lub środki odwoławcze.

Skargę konstytucyjną należy złożyć do Trybunału Konstytucyjnego, po wyczerpaniu drogi prawnej w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia Skarżącemu prawomocnego wyroku, ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia.

Należy jednak pamiętać, iż skargę konstytucyjną może sporządzić wyłącznie adwokat lub radca prawny. Takie unormowanie jest podyktowane tym, że skarga konstytucyjna to prawdziwe wyzwanie nawet dla profesjonalisty, ponieważ wymaga najwyższego kunsztu prawniczego.

Kancelaria ma rozległe doświadczenie w opracowywaniu skarg konstytucyjnych oraz reprezentowania Klienta przed Trybunałem Konstytucyjnym.

adw. dr Iwona Zielinko

01 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
02 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
03 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
04 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
05 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
06 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
07 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
08 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
09 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
10 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
11 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
12 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko

Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko GW

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej