SKARGI KONSTYTUCYJNE

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

SKARGA NADZWYCZAJNA

Nowością w polskim prawie jest możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej. Jednak jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach wyjątkowych, kiedy – pomimo, iż sprawa przetoczyła się przez wszystkie instancje sądowe – w obrocie prawnym funkcjonuje błędne orzeczenie.

Po pierw­sze, je­śli uwa­żasz, że z ta­ką sy­tu­acją ma­my do czy­nie­nia w two­jej spra­wie, spiesz się, bo mo­żesz nie zdą­żyć. Usta­wa wpro­wa­dza­ją­ca skar­gę nad­zwy­czaj­ną sta­no­wi, że mu­si być ona zło­żo­na w wy­raź­nie okre­ślo­nym ter­mi­nie, któ­ry wy­no­si: 1 rok, 3 la­ta al­bo 5 lat i w każ­dej sy­tu­acji mo­że być li­czo­ny ina­czej. Ja w swo­jej Kan­ce­la­rii pro­szę o na­de­sła­nie ostat­nie­go orze­cze­nia są­do­we­go wraz z uza­sad­nie­niem, że­by zba­dać, czy nie mi­nął ter­min do jej zło­że­nia.

Po dru­gie, usta­wa o skar­dze nad­zwy­czaj­nej nie po­do­ba się Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Być mo­że dla­te­go, że w kra­jach eu­ro­pej­skich o tra­dy­cji de­mo­kra­tycz­nej dłuż­szej od na­szej po­mył­ki są­do­we na mia­rę tych w spra­wie Krzysz­to­fa Ko­me­dy czy Ja­na Pta­szyń­skie­go są nie do po­my­śle­nia.

Po trze­cie, niech two­jej czuj­no­ści nie uśpi fakt, że skar­gę nad­zwy­czaj­ną mo­gą wno­sić tyl­ko podmio­ty nad­zwy­czaj­ne jak Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich czy Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, a po­krzyw­dzo­ny oby­wa­tel mo­że o nią wnio­sko­wać sa­mo­dziel­nie, bez ko­niecz­no­ści an­ga­żo­wa­na ad­wo­ka­ta. Jed­nak w two­im in­te­re­sie jest zwró­ce­nie się do ad­wo­ka­ta, aby na­pi­sał ją pro­fe­sjo­na­li­sta ję­zy­kiem praw­ni­czym, któ­ry le­piej wy­ar­ty­ku­łu­je ar­gu­men­ty prze­ma­wia­ją­ce za wnie­sie­niem skar­gi. Wąt­pli­we jest, aby upo­rał się z tym la­ik al­bo na­wet praw­nik nie ma­ją­cy do­świad­cze­nia pro­ce­so­we­go.

Po czwarte, z mojego doświadczenia w tej materii wynika, że część instytucji uprawnionych do składania skarg nadzwyczajnych została wręcz zasypana lawiną bredni, wyprodukowanych przez prawniczych analfabetów, którzy piszą o swojej krzywdzie i niesprawiedliwości, jaka ich spotkała, a w ich sprawach brak jest wskazania jakichkolwiek ustawowych podstaw do wystąpienia ze skargą nadzwyczajną. W efekcie możesz przez skąpstwo albo zarozumialstwo zmarnować szansę na dochodzenie swoich praw w wyjątkowym trybie, który dla ciebie został właśnie stworzony.

Po pią­te, oka­zu­je się, że usta­wa wpro­wa­dza dość skom­pli­ko­wa­ne pod­sta­wy do wnie­sie­nia skar­gi nad­zwy­czaj­nej. W spra­wie mu­si wy­stą­pić pod­sta­wa ogól­na – jest to ko­niecz­ne dla za­pew­nie­nia pra­wo­rząd­no­ści i spra­wiedliwości spo­łecz­nej oraz do­dat­ko­wo co naj­mniej jed­na z trzech pod­staw szcze­gól­nych: (1) orze­cze­nie na­ru­sza wol­no­ści lub pra­wa czło­wie­ka i oby­wa­te­la, okre­ślo­ne w Kon­sty­tu­cji; (2) orze­cze­nie w spo­sób ra­żą­cy na­ru­sza pra­wo przez błęd­ną wy­kład­nię lub nie­wła­ści­we za­sto­so­wa­nie; (3) za­cho­dzi oczy­wi­sta sprzecz­ność istot­nych usta­leń są­du z tre­ścią ze­bra­ne­go w spra­wie ma­te­ria­łu do­wo­do­we­go, przy czym orze­cze­nie nie mo­że być uchy­lo­ne lub zmie­nio­ne w try­bie in­nych nad­zwy­czaj­nych środ­ków za­skar­że­nia.

Sza­now­ni Pań­stwo, dzię­ku­jąc za uwa­gę mam na­dzie­ję, że tych kil­ka po­da­nych w przy­stęp­nej for­mie in­for­ma­cji, po­mo­że wam w wy­bo­rze ra­cjo­nal­ne­go kro­ku.
adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Skarga nadzwyczajna to od kwietnia 2018 roku nowe narzędzie prawne. „Pomoże osobom pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości”– uważa Prezydent Andrzej Duda. Przez najbliższe 3 lata można skarżyć wyroki z ostatnich 20 lat, za pośrednictwem ośmiu instytucji, poprzez które można wnieść skargę do Sądu Najwyższego.

Zachęcamy do skorzystania z tej drogi w walce o sprawiedliwość. Podejmiemy się sporządzenia skargi nadzwyczajnej po uprzedniej analizie kompletu dokumentów w konkretnej sprawie.

Adw. Dr Iwo­na Zie­lin­ko


SKARGA KONSTYTUCYJNA

trybunal

Pra­wo do wy­stą­pie­nia ze skar­gą kon­sty­tu­cyj­ną, zgod­nie z art. 79 ust. 1 Kon­sty­tu­cji RP z dnia 2 kwiet­nia 1997 r., przy­słu­gu­je każ­de­mu, czy­je kon­sty­tu­cyj­ne wol­no­ści lub pra­wa zo­sta­ły na­ru­szo­ne.
Skar­ga kon­sty­tu­cyj­na jest wol­na od opła­ty są­do­wej.

Przed­mio­tem skar­gi kon­sty­tu­cyj­nej mo­że być wy­łącz­nie akt nor­ma­tyw­ny (usta­wa, roz­po­rzą­dze­nie, za­rzą­dze­nie itd.). Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny od­ma­wia nada­nia bie­gu skar­gom kon­sty­tu­cyj­nym kie­ro­wa­nym wy­łącz­nie na okre­ślo­ne orze­cze­nie są­du czy or­ga­nu ad­mi­ni­stra­cji. W skar­dze kon­sty­tu­cyj­nej moż­na kwe­stio­no­wać wy­łącz­nie re­gu­la­cję praw­ną, któ­ra by­ła pod­sta­wą ta­kie­go orze­cze­nia.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne, które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny mo­że roz­po­zna­wać skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną wy­łącz­nie wów­czas, gdy Skar­żą­cy wy­ko­rzy­stał już wszyst­kie, przy­słu­gu­ją­ce mu w ra­mach po­stę­po­wa­nia są­do­we­go lub ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go środ­ki za­skar­że­nia lub środ­ki od­wo­ław­cze.

Skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną na­le­ży zło­żyć do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, po wy­czer­pa­niu dro­gi praw­nej w cią­gu 3 mie­się­cy od dnia do­rę­cze­nia Skar­żą­ce­mu pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku, osta­tecz­nej de­cy­zji lub in­ne­go osta­tecz­ne­go roz­strzy­gnię­cia.

Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, iż skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną mo­że spo­rzą­dzić wy­łącz­nie ad­wo­kat lub rad­ca praw­ny. Ta­kie unor­mo­wa­nie jest po­dyk­to­wa­ne tym, że skar­ga kon­sty­tu­cyj­na to praw­dzi­we wy­zwa­nie na­wet dla pro­fe­sjo­na­li­sty, po­nie­waż wy­ma­ga naj­wyż­sze­go kunsz­tu praw­ni­cze­go.

Kan­ce­la­ria ma roz­le­głe do­świad­cze­nie w opra­co­wy­wa­niu skarg kon­sty­tu­cyj­nych oraz re­pre­zen­to­wa­nia Klien­ta przed Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


01 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
02 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
03 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
04 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
05 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
06 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
07 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
08 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
09 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
10 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
11 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko
12 Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko

Skargi Konstytucyjne Adwokat Dr Iwona Zielinko GW

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej