Molestowanie seksualne w pracy

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

205

Mo­le­sto­wa­nie w miej­scu pra­cy.

Mo­le­sto­wa­nie w miej­scu za­trud­nie­nia ob­ja­wia się w po­sta­ci nie­po­żą­da­ne­go przez pra­cow­ni­ka za­cho­wa­nia, któ­re­go ce­lem lub skut­kiem jest na­ru­sze­nie je­go god­no­ści i stwo­rze­nie wo­bec nie­go za­stra­sza­ją­cej, wro­giej, po­ni­ża­ją­cej, upo­ka­rza­ją­cej lub uwła­cza­ją­cej at­mos­fe­ry. NIE MYLIĆ ZE ZJAWISKIEM MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO, któ­re opie­ra się na in­nym cha­rak­te­rze za­cho­wa­nia.

Mo­le­sto­wa­nie sek­su­al­ne w miej­scu pra­cy.

Mo­le­sto­wa­niem sek­su­al­nym jest nie­po­żą­da­ne za­cho­wa­nie (fi­zycz­ne lub wer­bal­ne) o cha­rak­te­rze sek­su­al­nym lub od­no­szą­ce się do płci pra­cow­ni­ka, któ­re­go ce­lem lub skut­kiem jest na­ru­sze­nie god­no­ści pra­cow­ni­ka, w szcze­gól­no­ści stwo­rze­nie wo­bec nie­go za­stra­sza­ją­cej, wro­giej, po­ni­ża­ją­cej, upo­ka­rza­ją­cej lub uwła­cza­ją­cej at­mos­fe­ry. Do przy­kła­dów mo­le­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go mo­że­my za­li­czyć: do­ty­ka­nie, gła­ska­nie wbrew na­szej wo­li, sek­si­stow­skie uwa­gi na te­mat wy­glą­du, ubio­ru, spro­śne żar­ty o podło­żu ero­tycz­nym, bez­po­śred­nie pro­po­zy­cje kon­tak­tów sek­su­al­nych, uży­wa­nie nie­sto­sow­nych sfor­mu­ło­wań, np. „Kot­ku”, „Ko­cha­nie”. Jak prze­ciw­dzia­łać te­go ty­pu za­cho­wa­niom?

Przede wszystkim nie należy się obwiniać! Założenie bluzki z większym dekoltem, niż zwykle nie usprawiedliwia molestowania seksualnego. Im szybciej się przeciwstawisz, dając jasno do zrozumienia sprawcy, że nie akceptujesz takiego zachowania, tym mniejsze będą konsekwencje molestowania seksualnego dla Twojego zdrowia, samopoczucia, może się bowiem okazać, że sprawca zaniecha tego typu działań w obawie przed konsekwencjami.
Jeśli jednak ww. metody nie odniosą pożądanych rezultatów, złóż skargę do pracodawcy lub przełożonego (jeśli sprawcą jest pracownik) lub do Państwowej Inspekcji Pracy (gdy sprawcą jest pracodawca). Koniecznie zachowaj kopię skarg, gdyż mogą się przydać w ewentualnych postępowaniach sądowych, masz bowiem możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub skierowania pozwu do Sądu. Pamiętaj o gromadzeniu wszelakich dowodów, w postaci np. smsów, wiadomości mailowych, wydruków, nagrań audiowizualnych i porozmawiaj z innymi pracownikami, którzy mogli zaobserwować tego typu działania.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej