Oferta praca za seks

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

Otrzymałam ofertę „praca za seks”. Co zrobić?

Mo­le­sto­wa­nie sek­su­al­ne w miej­scu pra­cy mo­że przy­brać for­mę szan­ta­żu, np. w sy­tu­acji, kie­dy pra­co­daw­ca, a więc oso­ba wyż­sza w hie­rar­chii sto­sun­ków za­wo­do­wych szan­ta­żuje swo­ją pod­wład­ną zwol­nie­niem, je­śli ta nie zgo­dzi się na od­by­cie z nim sto­sun­ku sek­su­al­nego. Nie­jed­no­krot­nie wy­ko­rzy­stu­je wte­dy jej trud­ną sy­tu­ację fi­nan­so­wą. Co na­le­ży zro­bić w ta­kiej sy­tu­acji?

Prze­de wszyst­kim na­le­ży ka­te­go­rycz­nie za­pro­te­sto­wać prze­ciw­ko te­go ty­pu dzia­ła­niom. War­to rów­nież gro­ma­dzić do­wo­dy w po­sta­ci wia­do­mo­ści sms, ma­ili, któ­re mo­gą świad­czyć o mo­le­sto­wa­niu sek­su­al­nym w miej­scu pra­cy i po­szu­kać ewen­tu­al­nych świad­ków zda­rze­nia, a na­stęp­nie skie­ro­wać spra­wę na dro­gę po­stę­po­wa­nia cy­wil­ne­go lub kar­ne­go.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

349

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej