Kiedy postępowanie było nieważne

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Kiedy postępowanie było nieważne

Co to znaczy, że postępowanie było nieważne?

Jak już wspomniano powyżej, nieważność postępowania sąd odwoławczy bada z urzędu, niezależnie od podniesionych w apelacji zarzutów i zachodzi ona w następujących przypadkach:
• jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;
• jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;
• jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;
• jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;

• jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;
• jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu;
• brak jurysdykcji krajowej.

W sytuacji, gdy Sąd II instancji dojdzie do przekonania, że Sąd, który wydał zaskarżony wyrok dopuścił się jakiegokolwiek ww. uchybienia wyda postanowienie, w którym zaskarżony wyrok uchyli i odrzuci pozew lub umorzy postępowanie, bądź uchyli zaskarżony wyrok, zniesie postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej