Termin wniesienia skargi

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Termin wniesienia skargi

Jaki jest termin do wniesienia skargi kasacyjnej?

Należy pamiętać, że skarga kasacyjna przysługuje tylko wówczas, gdy przed upływem tygodnia od ogłoszenia sentencji orzeczenia sądu II instancji, strona lub ustanowiony pełnomocnik zażądali jego doręczenia wraz z uzasadnieniem. Z kolei termin do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi dwa miesiące, licząc od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie lub ustanowionemu pełnomocnikowi. Przed doręczeniem wyroku z uzasadnieniem bieg terminu do wniesienia skargi nie rozpoczyna się.

Co jest istotne, termin do wniesienia skargi przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka jest nieco dłuższy i wynosi sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, a jeżeli strona zażądała doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem – od chwili doręczenia orzeczenia stronie.

Jakie są podstawy skargi kasacyjnej?

Skarga kasacyjna sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata winna być przede wszystkim rzeczowa,

należycie uzasadniona i oparta na następujących podstawach:
•naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;
•naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Pamiętaj, że podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów!

Szukaj zatem adwokata specjalizującego się w tej dziedzinie, gdyż tylko taki adwokat będzie w stanie sporządzić w Twoim imieniu konkretną, rzeczową i profesjonalną skargę kasacyjną, dającą szansę na sukces, co wymaga ogromnego doświadczenia, wiedzy, praktyki i czasu! Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę, bo „co nagle, to po diable”! Adwokat musi mieć bowiem wystarczająco dużo czasu, by wnikliwie zapoznać się z aktami sprawy, opracować koncepcję takiej skargi, a następnie ją opracować.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej