CO TO SĄ NARKOTYKI W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII?

W ustawie narkotykowej brak jest definicji pojęcia narkotyku, wskazuje się za to, iż narkomanią jest stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. Płynie stąd więc wniosek, iż za narkotyki uznać należy środki odurzające (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. heroina, kokaina), substancje psychotropowe (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. mefedron, amfetamina), środki zastępcze (produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa) oraz nowe substancje psychoaktywne (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy). W przypadku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, chodzi o tzw. dopalacze.

Sz­cze­gó­ło­we wy­ka­zy tych sub­stan­cji znaj­du­ją się w za­łącz­ni­kach do usta­wy, a tak­że od­po­wied­nich roz­po­rzą­dze­niach. W ra­zie ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści co do da­nej sub­stan­cji, za­le­ca­my kon­takt z ad­wo­ka­tem, któ­ry zna­jąc me­an­dry prze­pi­sów, a tak­że wie­dząc jak po­ru­szać się ob­szer­nych za­łącz­ni­kach, udzie­li pro­fe­sjo­nal­nej po­ra­dy.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej