odpowiedź apelację prawnik można wygrać

APELACJA OD WYROKU.
CZY APELACJĘ MOGĘ SPORZĄDZIĆ SAM/SAMA I WYGRAĆ?

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację procedura rozpoznania kasacji kiedy postępowanie było nieważne koszty procesu skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej rozwód termin wnoszenia apelacji

Prawnik zna odpowiedź – apelację można wygrać

ZŁY WYROK – ZŁÓŻ KASACJĘ !

APELACJA OD WYROKU. CZY APELACJĘ MOGĘ SPORZĄDZIĆ SAM/SAMA?

Odpowiedź: Ape­la­cję co do za­sa­dy mo­żna opra­co­wać sa­mo­dziel­nie i nawet ją wygrać, tak sa­mo jak mo­żesz le­czyć się sam do­mo­wy­mi spo­so­ba­mi w przy­pad­ku cho­ro­by, za­miast iść do le­ka­rza spe­cja­li­sty. Sam oceń, co da­je więk­sze szan­se na wy­le­cze­nie! Po­zor­na oszczęd­ność mo­że bo­wiem ze zdwo­jo­ną si­łą obró­cić się prze­ciw­ko To­bie.

Ist­nie­je jed­nak wy­ją­tek, gdy usta­no­wie­nie ad­wo­ka­ta do spo­rzą­dze­nia ape­la­cji jest ko­niecz­ne i za­ra­zem obo­wiąz­ko­we.
Zgod­nie bo­wiem z art. 446 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, ape­la­cja od wy­ro­ku są­du okrę­go­we­go, któ­ra nie po­cho­dzi od pro­ku­ra­to­ra,
po­win­na być spo­rzą­dzo­na i pod­pi­sa­na przez obroń­cę, prawnika lub peł­no­moc­ni­ka co ozna­cza, że w tej sytuacji nie możemy spo­rzą­dzić jej sa­mo­dziel­nie.

APELACJA OD WYROKU. JAKA JEST PROCEDURA WNOSZENIA APELACJI?

Naj­pierw na­le­ży wnieść do Są­du, któ­ry wy­dał wy­rok w I in­stan­cji wnio­sek o uza­sad­nie­nie wy­roku i o do­rę­cze­nie wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem
w ter­mi­nie ty­go­dnia od dnia ogło­sze­nia wy­roku. Je­śli prze­kro­czysz ww. ter­min, Sąd odrzu­ci Two­je żą­da­nie i nie uza­sad­ni przedmio­to­we­go wy­roku,
a jest to kwe­stia klu­czo­wa przy wno­sze­niu ape­la­cji, bo­wiem jest ona swo­istym usto­sun­ko­wa­niem się do tre­ści wy­roku i umoż­li­wia pra­wi­dło­we
wska­za­nie za­rzu­tów.

Je­śli już otrzy­ma­łeś wy­rok wraz z uza­sad­nie­niem, moż­na przy­stą­pić do spo­rzą­dze­nia ape­la­cji. Co jest istot­ne, ape­la­cję wno­si się na pi­śmie
do Są­du II in­stan­cji za po­śred­nic­twem Są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne orze­cze­nie. Ko­niecz­ne jest, by ape­la­cja speł­nia­ła wy­mo­gi pi­sma pro­ce­so­we­go. Stro­na prze­ciw­na mo­że zło­żyć od­po­wiedź na ape­la­cję.

Pre­zes Są­du pierw­szej in­stan­cji mo­że od­mó­wić przy­ję­cia ape­la­cji w na­stę­pu­ją­cych przy­pad­kach:

  • ape­la­cja zo­sta­ła wnie­sio­na po ter­mi­nie,
  • ape­la­cja zo­sta­ła wnie­sio­na przez oso­bę nie­upraw­nio­ną,
  • ape­la­cja jest nie­do­pusz­czal­na z mo­cy usta­wy.

O przy­ję­ciu ape­la­cji za­wia­da­mia się pro­ku­ra­to­ra oraz obroń­ców i peł­no­moc­ni­ków, a tak­że stro­ny, po czym ak­ta prze­ka­zu­je się nie­zwłocz­nie są­do­wi od­wo­ław­cze­mu. Do za­wia­do­mie­nie do­łą­cza się od­pis ape­la­cji stro­ny prze­ciw­nej, chy­ba, że w spra­wie by­ła wy­łą­czo­na jaw­ność roz­pra­wy ze wzglę­du na ochro­nę in­for­ma­cji nie­jaw­nych o klau­zu­li taj­no­ści „taj­ne” lub „ści­śle taj­ne”.

Adwokat dr Iwona Zielinko