CZY DLA WYMIARU KARY MA ZNACZENIE, JAKIEGO RODZAJU NARKOTYKÓW DOTYCZY PRZESTĘPSTWO?

Tak, w praktyce okazuje się, że rodzaj narkotyków, których dotyczy przestępstwo ma wpływ na wymiar kary, gdyż Sądy najczęściej łagodniej traktują przestępstwa związane z posiadaniem marihuany, niż z innymi narkotykami. Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy narkotykowej najczęściej ma miejsce właśnie w odniesieniu do marihuany. Jest to bowiem środek najpowszechniejszy, a jednocześnie najmniej szkodliwy.

Na mar­gi­ne­sie war­to wska­zać, że pod­kre­śla się, iż wzo­rem in­nych państw, w Pol­sce po­win­no przy­jąć się obo­wią­zy­wa­nie ta­bel­ki, któ­ra wska­zy­wa­ła­by na war­tości gra­nicz­ne dla uzna­nia, iż po­sia­da­na ilość nar­ko­ty­ku jest nie­znacz­na. Pol­scy na­ukow­cy pod­ję­li się na­wet spo­rzą­dze­nia ta­kiej ta­bel­ki, z któ­rej wy­ni­ka, że gór­ną gra­ni­cą nie­znacz­nej ilo­ści ma­ri­hu­any bę­dzie 10g. Nie po­win­no więc bu­dzić wąt­pli­wo­ści, że przy­ję­cie ta­kiej war­tości wska­zu­je na ła­god­niej­sze trak­to­wa­nie te­go nar­ko­ty­ku, al­bo­wiem np. dla ko­ka­iny gra­nicz­na ilość wy­no­si na pod­sta­wie te­go opra­co­wa­nia 10 ra­zy mniej.

Zda­je się, iż po­wyż­szą kwe­stię do­strze­gał też usta­wo­daw­ca, gdyż w fa­zie two­rze­nia ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej usta­wy, w pier­wot­nej tre­ści za­łącz­ni­ka do jej pro­jek­tu wska­zał ja­ko ilo­ści nie­znacz­ne do 10 gram ma­ri­hu­any, do 3 gram ha­szy­szu i do 0,25 gram am­fe­ta­mi­ny.

Ak­tu­al­nie, na świe­cie sły­szal­ne są co­raz wy­raź­niej­sze gło­sy, prze­ma­wia­ją­ce za cał­ko­wi­tym od­stą­pie­niem od ka­ra­nia za po­sia­da­nie nar­ko­ty­ków na swój uży­tek.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Warto przeczytać:

Mniej niż 10 gramów marihuany to „nieznaczna ilość”. Są wytyczne naukowców

Po­sia­da­nie „nie­znacz­ne­j” ilo­ści nar­ko­ty­ków mo­że być po­wo­dem od­stą­pie­nia od ka­ry przez pro­ku­ra­to­ra. Do­tąd ta ilość nie by­ła spre­cy­zo­wa­na. Te­raz pro­ku­ra­to­rzy bę­dą mo­gli kie­ro­wać się ra­por­tem z wy­tycz­ny­mi, wg któ­re­go „nie­znacz­na ilo­ść” to np. do 10 g ma­ri­hu­any, po­da­je Ra­dio ZET.

Od koń­ca 2011 ro­ku obo­wią­zu­je pra­wo po­zwa­la­ją­ce pro­kuraturom umo­rzyć po­stę­po­wa­nie w spra­wie po­sia­da­nia nar­ko­ty­ków, je­że­li po­sia­da­na ilość by­ła „nie­znacz­na”. Prze­pi­sy nie pre­cy­zo­wa­ły jed­nak, ja­ką do­kład­nie ilość sub­stan­cji nie­do­zwo­lo­nych pro­kurator lub sę­dzia po­wi­nien uznać za „nie­znacz­ną”.

Ta­kie wy­tycz­ne po­ja­wi­ły się w ra­por­cie pro­fe­so­ra Krzysz­to­fa Kra­jew­skie­go z Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go, do któ­re­go do­tar­ło Ra­dio ZET. Pro­ku­ra­to­rzy nie są zo­bo­wią­za­ni do sto­so­wa­nia się do usta­leń ra­por­tu, jed­nak sta­no­wi on pierw­sze te­go ty­pu wy­tycz­ne.

‚Po­stu­lat „spo­łe­czeń­stwa wol­ne­go od nar­ko­ty­kó­w”; jest ułu­dą’ – czy­ta­my w ra­por­cie pro­fe­so­ra Krzysz­to­fa Kra­jew­skie­go.

„Nie­znacz­na” ilość to do 10 g ma­ri­hu­any, 4 ta­ble­tek ec­sta­sy, 1 g ko­ka­iny

Jak czy­ta­my we wstę­pie ra­por­tu, zda­niem je­go au­to­ra „po­stu­lat ‚spo­łe­czeń­stwa wol­ne­go od nar­ko­ty­kó­w’ jest ułu­dą”. Prof. Kra­jew­ski zwra­ca uwa­gę, że po­mi­mo wal­ki z nar­ko­ty­ka­mi pro­blem na­ra­sta. „Po­li­ty­ka pro­hi­bi­cji nie jest naj­wy­raź­niej w sta­nie wpły­nąć w istot­ny spo­sób ani na po­pyt, ani na po­daż nar­ko­ty­kó­w”, wnio­sku­je pro­fe­sor.

We­dług ra­por­tu za „nie­znacz­ną ilo­ść” na­le­ży przy­jąć je­den gram ko­ka­iny, 1,5 gra­ma am­fe­ta­mi­ny lub he­ro­iny czy do czte­rech ta­ble­tek ec­sta­sy. Wyż­sze są war­to­ści do­ty­czą­ce nar­ko­ty­ków pro­du­ko­wa­nych z ko­no­pi – do 10 gra­mów ma­ri­hu­any lub 5 gra­mów ha­szy­szu. Jak czy­ta­my w ra­por­cie, ta­kie kry­te­ria są wzo­ro­wa­ne na pra­wie obo­wią­zu­ją­cym w Cze­chach.

„Od­cho­dze­nie od szko­dli­wej spo­łecz­nie, re­pre­syj­nej po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­we­j”

Au­tor ra­por­tu pod­kre­śla, że po­sia­da­nie mniej­szej niż po­da­na ilość nar­ko­ty­ków „nie mo­że być w żad­nym wy­pad­ku in­ter­pre­to­wa­ny ja­ko obli­gu­ją­cy pro­ku­ra­to­ra do umo­rze­nia po­stę­po­wa­nia”. Jak czy­ta­my w ra­por­cie, ta­kie wy­tycz­ne ma­ją na ce­lu je­dy­nie „u­ła­twie­nie po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji w ta­kich spra­wa­ch”.

Aby mo­gło dojść do umo­rze­nia po­stę­po­wa­nia, mu­szą być speł­nio­ne tak­że in­ne prze­słan­ki. Nar­ko­ty­ki po­win­ny być prze­zna­czo­ne na wła­sny uży­tek, zna­cze­nie ma­ją tak­że „o­ko­licz­no­ści po­peł­nie­nia czy­nu i sto­pień je­go spo­łecz­nej szko­dli­wo­ści”.

Prof. Krzysz­tof Kra­jew­ski jest człon­kiem Ko­mi­te­tu Nau­ko­we­go Eu­ro­pej­skie­go Cen­trum Mo­ni­to­ro­wa­nia Nar­ko­ty­ków i Nar­ko­ma­nii oraz eks­per­tem w dzie­dzi­nie kry­mi­no­lo­gii. Kra­jew­ski kie­ro­wał gru­pą eks­per­tów, któ­rzy opra­co­wa­li no­we­li­za­cję usta­wy po­zwa­la­ją­cą na od­stą­pie­nie od ka­ra­nia za po­sia­da­nie nie­znacz­nej ilo­ści nar­ko­ty­ków.

Na koń­cu ra­por­tu z wy­tycz­ny­mi za­miesz­czo­no opi­nie in­nych na­ukow­ców na je­go te­mat. „Wy­tycz­ne sta­no­wią waż­ny krok w kie­run­ku zmia­ny prak­ty­ki dzia­ła­nia władz, po­przez stop­nio­we od­cho­dze­nie od szko­dli­wej spo­łecz­nie, re­pre­syj­nej po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­we­j”, pi­sał w za­koń­cze­niu dr hab. Wik­tor Osia­tyń­ski.

żró­dło:
http://wia­do­mo­sci.ga­ze­ta.pl/wia­do­mo­sci­/1,114871,17804855,
Mnie­j_ni­z_10_gra­mo­w_ma­ri­hu­any­_to­__nie­znacz­na­_i­lo­sc__.html

„NIEZNACZNA” ILOŚĆ NARKOTYKU

Ta­be­la war­to­ści gra­nicz­nych nar­ko­ty­ków okre­śli po­sia­da­nie ja­kiej ilo­ści – pod­kreśl­my: na­dal nie­le­gal­nej sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nej – nie bę­dzie ka­ra­ne.

„Ta­be­la war­to­ści gra­nicz­ny­ch” – trud­na zbit­ka słów, praw­da? Ale wpro­wa­dze­nie ta­kiej ta­be­li uła­twi­ło­by ży­cie po­nad trzem mi­lio­nom Po­la­ków. Trzem mi­lio­nom, bo na ty­le sza­cu­je się ilość osób uży­wa­ją­cych w spo­sób re­kre­acyj­ny nar­ko­ty­ków – a przede wszyst­kim: ma­ri­hu­any.
W tej chwi­li każ­dy z nas zła­pa­ny przez po­li­cję na­wet choć­by z 1 gra­mem ma­ri­hu­any mo­że tra­fić za krat­ki. Choć w pol­skim pra­wie jest już moż­li­wość umo­rze­nia spra­wy za po­sia­da­nie nar­ko­ty­ków,o ile: ma­my je na wła­sny uży­tek i speł­nio­ny jest wy­móg ni­skiej spo­łecz­nej szko­dli­wo­ści czy­nu – to na­dal ma­my za­pis bar­dzo nie­jed­no­znacz­nie odróż­nia­ją­cy nie­dziel­ne­go użyt­kow­ni­ka nar­ko­ty­ków od… di­le­ra. Otóż trze­cim wa­run­kiem umo­rze­nia spra­wy jest po­sia­da­nie „nie­znacz­ne­j” ilo­ści nar­ko­ty­ku. Ca­ły szko­puł w tym, że „nie­znacz­na” ilość nar­ko­ty­ku to mo­że być 0,2 gra­ma, jak i 1 gram czy 5 gra­mów. Wszyst­ko jest bo­wiem kwe­stią uzna­nia przez pro­ku­ra­to­ra i sę­dzie­go. To on de­cy­du­je czy 1 gram to ilość „znacz­na” czy „nie­znacz­na”. Tak jak to, że 5 gra­mów zo­sta­nie uzna­ne za ilość „znacz­ną” i wów­czas cze­ka nas, co naj­mniej wy­rok w za­wie­sze­niu… I dla­te­go po­trzeb­na jest w Pol­sce ta­be­la war­to­ści gra­nicz­nych.

Po co w Pol­sce ta­be­la war­to­ści gra­nicz­nych nar­ko­ty­ków?

Ta­be­la okre­śli po­sia­da­nie ja­kiej ilo­ści – pod­kreśl­my: na­dal nie­le­gal­nej sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nej – nie bę­dzie ka­ra­ne. W Eu­ro­pie ta­kie ta­be­le po­sia­da­ją Bel­gia, Cze­chy, Niem­cy, Gre­cja, Hisz­pa­nia, Wło­chy, Cypr, Li­twa, Wę­gry, Ho­lan­dia, Por­tu­ga­lia. Nie jest to rów­no­znacz­ne z le­ga­li­za­cją ma­łych ilo­ści nar­ko­ty­ków. Za­leż­nie od kra­ju – war­to­ści te są róż­ne, jed­nak za­sa­da ta sa­ma: uła­twić pra­cę po­li­cji, by ta od ra­zu wie­dzia­ła, co z ta­kim nie­dziel­nym użyt­kow­ni­kiem czy oso­bą uza­leż­nio­ną zro­bić.
Je­śli w naj­bliż­szym cza­sie – w cią­gu ro­ku czy 3 lat – nie zmie­ni­my pra­wa nar­ko­ty­ko­we­go, zo­sta­nie­my na sza­rym koń­cu Eu­ro­py ze swo­ją prze­sta­rza­łą po­li­ty­ką nar­ko­ty­ko­wą.

Wy­star­czy po­pa­trzeć jak to wy­glą­da u na­szych są­sia­dów. W Cze­chach ta­be­la ist­nie­je od kil­ku lat i przed­sta­wia się na­stę­pu­ją­co: ha­szysz 15 g, ma­ri­hu­ana 15 g, ec­sta­sy 4 ta­blet­ki, am­fe­ta­mi­na 2 g, ko­ka­ina 1 g a he­ro­ina 1,5 g. W Niem­czech, ta­be­le są róż­ne dla róż­nych lan­dów – przy­kła­do­wa ta­be­la z He­sji po­sia­da na­stę­pu­ją­ce war­to­ści: ha­szysz 30 g, ma­ri­hu­ana 100 g, am­fe­ta­mi­na 1 g, ko­ka­ina 1 g i he­ro­ina 1 g.

Zmia­ny w pra­wie nar­ko­ty­ko­wym w kie­run­ku li­be­ra­li­za­cji i hu­ma­ni­za­cji za­po­wie­dzia­ły tak­że Sło­wa­cja i Ukra­ina. 28 sierp­nia Ra­da Mi­ni­strów w Ki­jo­wie za­ak­cep­to­wa­ła „Na­ro­do­wą Stra­te­gię Nar­ko­ty­ko­wą do 2020 ro­ku, któ­ra za­kła­da na­praw­dę zrów­no­wa­żo­ne po­dej­ście do nar­ko­ty­ków, zmie­nia­jąc cał­ko­wi­cie ra­my po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­wej na Ukra­inie – jed­nym z do­wo­dów na po­stę­pu­ją­cą hu­ma­ni­za­cję pra­wa nar­ko­ty­ko­we­go w tym kra­ju jest za­po­wie­dzia­na de­kry­mi­na­li­za­cja po­sia­da­nia nie­wiel­kich ilo­ści nar­ko­ty­ków – w tym, ogra­ni­cze­nie kar za drob­ne prze­stęp­stwa zwią­za­ne z nar­ko­ty­ka­mi po­przez podnie­sie­nie war­to­ści gra­nicz­nych.

Nie ina­czej jest za po­łu­dnio­wą gra­ni­cą. Sło­wac­ki Mi­ni­ster Spra­wie­dli­wo­ści, To­mas Bo­re­ca prze­for­so­wał w par­la­men­cie zmia­ny po­stę­po­wa­nia kar­ne­go w sto­sun­ku do osób nie­le­gal­nie po­sia­da­ją­cych lub pro­du­ku­ją­cych nar­ko­ty­ki. No­wy prze­pis do­ty­czy w szcze­gól­no­ści wła­śnie przy­pad­ków gra­nicz­nych. Ści­ga do­pie­ro oso­by po­sia­da­ją­ce nie­le­gal­nie nar­ko­ty­ki prze­kra­cza­ją­ce kwo­tę pro­go­wą, czy­li dzie­sięć ra­zy zwy­kłą po­je­dyn­czą daw­kę.

W tej sy­tu­acji Pol­ska po­zo­sta­je w Eu­ro­pie Środ­ko­wej kra­jem o naj­bar­dziej re­stryk­cyj­nej, a jed­no­cze­śnie prze­sta­rza­łej po­li­ty­ce nar­ko­ty­ko­wej. Je­dy­nym obok Bia­ło­ru­si.

źró­dło: http://www.nar­ko­po­li­ty­ka.pl/kra­j/nie­znacz­na­-i­lo­sc-nar­ko­ty­ku

Jaka kara grozi za przestępstwo posiadania narkotyków ?

Zgod­nie z art.62 ust.1 usta­wy o prze­ciw­dzia­ła­niu nar­ko­ma­nii za prze­stęp­stwo po­sia­da­nia nar­ko­ty­ków gro­zi ka­ra po­zba­wie­nia wol­no­ści do lat 3. Ja­kie czyn­ni­ki ma­ją wpływ na wy­so­kość ka­ry orze­czo­nej przez sąd?

W ty­po­wych przy­pad­kach, a więc przy po­sia­da­niu kil­ku­-kil­ku­na­stu por­cji nar­ko­ty­ków ta­kich jak ma­ri­hu­ana, am­fe­ta­mi­na czy ek­ta­zy  Są­dy  za­zwy­czaj orze­ka­ją ka­rę od kil­ku mie­się­cy do 1 ro­ku i 6 mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści z wa­run­ko­wym za­wie­sze­niem jej wy­ko­na­nia na okres pró­by od 2 do 5 lat.

W ra­zie po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa po­sia­da­nia nie­wiel­kiej ilo­ści nar­ko­ty­ków, np. kil­ku gram ma­ri­hu­any, 0,5 gra­ma am­fe­ta­mi­ny czy kil­ku ta­ble­tek exta­zy oskar­żo­ny za­cho­wu­je szan­se na wa­run­ko­we umo­rze­nie przez Sąd po­stę­po­wa­nia kar­ne­go. Wa­run­kiem jest jed­nak do­tych­cza­so­wa nie­ka­ral­ność oskar­żo­ne­go za ja­kie­kol­wiek prze­stęp­stwo umyśl­ne.

W ra­zie po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa po­sia­da­nia nar­ko­ty­ków przez spraw­cę ka­ra­ne­go za po­dob­ne prze­stęp­stwo w prze­szło­ści, a więc po­sia­da­nia, udzie­la­nia lub  sprze­da­wa­nia nar­ko­ty­ków  na­le­ży się li­czyć z moż­li­wo­ścią orze­cze­nia przez Sąd ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści bez wa­run­ko­we­go za­wie­sze­nia jej wy­ko­na­nia.

Ka­ra ja­ką Sąd wy­mie­rzy za po­peł­nie­nie te­go prze­stęp­stwa za­le­ży przede wszyst­kim od:

ilo­ści i ro­dza­ju po­sia­da­nych nar­ko­ty­ków. W przy­pad­ku po­sia­da­nia na­wet znacz­nej ilo­ści ma­ri­hu­any rzę­du kil­ku­dzie­się­ciu  czy kil­ku­set  gram oskar­żo­ny na­dal za­cho­wu­je szan­sę na wy­mie­rze­nie ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści z wa­run­ko­wym za­wie­sze­niem jej wy­ko­na­nia. Na­to­miast w przy­pad­ku po­sia­da­nia pół ki­lo­gra­ma he­ro­iny nie­mal pew­ne jest wy­mie­rze­nie  przez Sąd ka­ry bez­względ­ne­go po­zba­wie­nia wol­no­ści rzę­du 1 ro­ku lub na­wet kil­ku lat

do­tych­cza­so­wej ka­ral­no­ści oskar­żo­ne­go za prze­stęp­stwa, w szcze­gól­no­ści prze­stęp­stwa po­sia­da­nia, udzie­la­nia czy sprze­da­wa­nia nar­ko­ty­ków. Spraw­ca prze­stęp­stwa po­sia­da­nia znacz­nej ilo­ści nar­ko­ty­ków, do­tych­czas nie ka­ra­ny za prze­stęp­stwo lub ka­ra­ny  za drob­ne prze­stęp­stwo np. prze­ciw­ko mie­niu za­cho­wu­je szan­sę ska­za­nia na ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści z wa­run­ko­wym za­wie­sze­niem jej wy­ko­na­nia. Ta­ka sy­tu­acja da­je bo­wiem oskar­żo­ne­mu i je­go obroń­cy  moż­li­wość prze­ko­na­nia Są­du, że po­peł­nio­ny przez nie­go wy­stę­pek był in­cy­den­tem w je­go ży­ciu, wy­ni­kiem nie­prze­my­śla­ne­go im­pul­su, któ­ry ni­gdy już się nie po­wtó­rzy i z te­go po­wo­du oskar­żo­ny za­słu­gu­je na do­bro­dziej­stwo wa­run­ko­we­go za­wie­sze­nia orze­czo­nej ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści

do­tych­cza­so­we­go spo­so­bu ży­cia oskar­żo­ne­go. Wła­śnie na tym po­lu li­czy się ini­cja­ty­wa do­wo­do­wa oskar­żo­ne­go lub je­go obroń­cy. Na­le­ży zgro­ma­dzić i przed­sta­wić Są­do­wi wszel­kie do­ku­men­ty świad­czą­ce po­zy­tyw­nie o oso­bie oskar­żo­ne­go, je­go do­tych­cza­so­wym ży­ciu,  a w ra­zie ich bra­ku na­le­ży wska­zać świad­ków, któ­rzy przed­sta­wią oskar­żo­ne­go w po­zy­tyw­nym świe­tle przed Są­dem. Wszak wa­żą się lo­sy oskar­żo­ne­go – 2 la­ta po­zba­wie­nia wol­no­ści z wa­run­ko­wym za­wie­sze­niem jej wy­ko­na­nia  a 2 la­ta w za­kła­dzie kar­nym sta­no­wi dla oskar­żo­ne­go istot­ną rów­ni­cę

za­cho­wa­nia oskar­żo­ne­go po po­peł­nie­niu prze­stęp­stwa. Tak­że na tym po­lu li­czy się ak­tyw­ność oskar­żo­ne­go i je­go obroń­cy.  Aż do ogło­sze­nia wy­ro­ku na­le­ży po­dej­mo­wać dzia­ła­nia ma­ją­ce na ce­lu prze­ko­na­nie sę­dzie­go, że wy­mie­rze­nie oskar­żo­ne­mu ka­ry bez­względ­ne­go po­zba­wie­nia wol­no­ści ozna­cza tra­ge­dię dla nie­go i je­go ro­dzi­ny, ko­niec je­go pla­nów za­wo­do­wych itp.

spo­so­bu za­cho­wa­nia się oskar­żo­ne­go przed Są­dem. Na tym po­lu istot­ną ro­lę od­gry­wa do­świad­cze­nie za­wo­do­we obroń­cy oskar­żo­ne­go. To wła­śnie ad­wo­kat po­wi­nien przed pierw­szą roz­pra­wę przed Są­dem prze­ka­zać klien­to­wi wska­zów­ki jak na­le­ży za­cho­wy­wać się przed Są­dem by za­skar­bić so­bie przy­chyl­ność Sę­dzie­go.

Z do­świad­cze­nia ja­kie zdo­by­łem pod­czas orze­ka­nia ja­ko Sę­dzia Wy­dzia­łu Kar­ne­go wy­ni­ka, że wie­le za­le­ży tu od ak­tyw­no­ści oskar­żo­ne­go oraz je­go obroń­cy. To wła­śnie za­da­niem obroń­cy oskar­żo­ne­go jest wy­ka­za­nie po­przez ze­zna­nia świad­ków oraz do­wo­dy z do­ku­men­tów oko­licz­no­ści ła­go­dzą­cych do­ty­czą­cych wej­ścia przez oskar­żo­ne­go w po­sia­da­nie nar­ko­ty­ków, wy­ka­za­nie, że by­ło to zda­rze­niem in­cy­den­tal­nym w ży­ciu oskar­żo­ne­go, wy­ni­kiem nie­doj­rza­ło­ści, mło­de­go wie­ku, przy­god­nej oka­zji za­ku­pu nar­ko­ty­ków a tak­że uka­za­nie oso­by oskar­żo­ne­go w jak naj­ko­rzyst­niej­szym świe­tle. Dzię­ki  ak­tyw­no­ści  oskar­żo­ne­go lub je­go obroń­cy oskar­żo­ny mo­że zo­stać ska­za­ny na ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści z wa­run­ko­wym za­wie­sze­niem jej wy­ko­na­nia za­miast ka­ry bez­względ­nej. Dzię­ki tej ak­tyw­no­ści  orze­czo­na ka­ra bez­względ­ne­go po­zba­wie­nia wol­no­ści mo­że być niż­sza o kil­ka mie­się­cy, 1 rok od tej ja­ka by za­pa­dła przy bier­no­ści oskar­żo­ne­go i je­go obroń­cy.

źró­dło: 
http://www.in­for.pl/pra­wo­/pra­wo­-kar­ne­/prze­step­stwa­-nar­ko­ty­ko­we­/302355,Ja­ka­-ka­ra­-gro­zi­-za­-prze­step­stwo­-po­sia­da­nia­-nar­ko­ty­kow.html

5 nadchodzących zmian w globalnej polityce narkotykowej

Oto pięć głów­nych zmian, któ­re świa­to­wi li­de­rzy pro­po­nu­ją zmie­nić w świa­to­wym sys­te­mie po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­wej.

1. Zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo spo­łecz­ne przede wszyst­kim

Ka­ra­nie osób za­ży­wa­ją­cych nar­ko­ty­ki za­miast ich le­cze­nia tyl­ko po­gar­sza pro­blem. Nie po­zwa­la to na wpro­wa­dze­nie spraw­dzo­nych te­ra­pii le­cze­nia uza­leż­nień i na­rzę­dzi, któ­rych ce­lem jest zmniej­sze­nie ry­zy­ka zwią­za­ne­go z uży­wa­niem nar­ko­ty­ków. Re­duk­cja szkód i in­no­wa­cyj­ne stra­te­gie le­cze­nia, ta­kie jak wy­mia­ny igieł, te­ra­pie za­stęp­cze oka­zu­ją się bar­dziej bez­piecz­ne, sku­tecz­ne i mniej kosz­tow­ne niż za­my­ka­nie użyt­kow­ni­ków w wię­zie­niach.

“Ry­zy­ko zwią­za­ne ze wzro­stem sto­so­wa­nia nar­ko­ty­ków dra­stycz­nie ro­śnie, kie­dy są one pro­du­ko­wa­ne, sprze­da­wa­ne i spo­ży­wa­ne w nie­ure­gu­lo­wa­nym śro­do­wi­sku prze­stęp­czym.” Po­wie­dział Ri­chard Bran­son.

2. Stop ka­ra­niu za uży­wa­nie i po­sia­da­nie nar­ko­ty­ków

Na­rzu­ce­nie przy­mu­so­we­go le­cze­nia dla lu­dzi, któ­rych je­dy­nym prze­stęp­stwem jest po­sia­da­nie nar­ko­ty­ków nie wy­ka­za­ło zmniej­sze­nia tem­pa spo­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków. Wy­da­je­my set­ki mi­lio­nów zło­tych na prze­trzy­my­wa­nie w wię­zie­niach użyt­kow­ni­ków nar­ko­ty­ków za prze­stęp­stwa bez ofiar. To od­py­cha od po­li­cji i szu­ka­nia po­mo­cy me­dycz­nej, wśród osób, któ­re usły­sza­ły wy­rok ska­zu­ją­cy.

“Po­dej­ście do po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­wej ba­zu­ją­ce na zdro­wiu mo­że oka­zać się znacz­nie tań­sze i bar­dziej sku­tecz­ne niż kry­mi­na­li­za­cja i wię­zie­nie”, po­wie­dział by­ły pre­zy­dent Mek­sy­ku Er­ne­sto Ze­dil­lo.

3. Umoż­li­wie­nie eks­pe­ry­men­tu na kon­tro­lo­wa­nym ryn­ku

Cho­ciaż wia­do­mo, że al­ko­hol i ty­toń są jed­ny­mi z naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych nar­ko­ty­ków zna­nych ludz­ko­ści, to moż­na zmi­ni­ma­li­zo­wać ry­zy­ko przy sta­ran­nych, opar­tych na do­wo­dach re­gu­la­cjach. Nie ma po­wo­du, dla­cze­go nie mo­że­my ko­rzy­stać z obec­nie nie­le­gal­nych nar­ko­ty­ków, po­cząw­szy od ma­ri­hu­any, li­ści ko­ki i nie­któ­rych no­wych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych, któ­re oka­za­ły się być znacz­nie bez­piecz­niej­sze niż al­ko­hol i ty­toń.

4. Za­pew­nie­nie rów­ne­go do­stę­pu do pod­sta­wo­wych le­ków

Ist­nie­je wie­le prze­szkód, któ­re trze­ba przejść aby uzy­skać lek, któ­ry jest uzna­ny za za­ka­za­ny dla osób w po­trze­bie. Wie­le sub­stan­cji psy­cho­-ak­tyw­nych, któ­re zo­sta­ły spraw­dzo­ne w le­cze­niu PTSD, lę­ku spo­łecz­ne­go, uza­leż­nień i de­pre­sji są za­ka­za­ne, a sza­cu­je się, że 80% lud­no­ści na świe­cie nie ma do­stę­pu do le­ków ła­go­dzą­cych ból z po­wo­du obec­nych prze­pi­sów po­li­ty­ki nar­ko­ty­ko­wej.

5. Sku­pie­nie się na zmniej­sze­niu mo­cy or­ga­ni­za­cji prze­stęp­czych

Za­kaz wca­le nie zmniej­sza po­zio­mu spo­ży­wa­nia nar­ko­ty­ków, ale za­miast te­go zmu­sza czę­sto bru­tal­ne kar­te­le nar­ko­ty­ko­we do han­dlu nar­ko­ty­ka­mi w ryn­ku pod­ziem­nym. Za­rob­ki kar­te­li są ogrom­ne, sza­cu­je się je na set­ki mi­liar­dów do­la­rów, do da­je im więk­szą mo­ty­wa­cję aby zwięk­szyć licz­bę sprze­da­wa­nych nar­ko­ty­ków i uza­leż­nień. Ogrom­ne zy­ski wę­dru­ją do han­dla­rzy i kar­te­li za­miast do skar­bu pań­stwa. Opo­dat­ko­wa­ny i re­gu­lo­wa­ny ry­nek nar­ko­ty­ków przy­nie­sie bez­piecz­niej­sze i tań­sze sub­stan­cje dla użyt­kow­ni­ków przy za­cho­wa­niu po­żyt­ku dla spo­łe­czeń­stwa.

źró­dło: http://fak­ty­ko­nop­ne.pl/5-nad­cho­dza­cy­ch-zmia­n-w-glo­bal­ne­j-po­li­ty­ce­-nar­ko­ty­ko­we­j/

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej