HANDEL NARKOTYKAMI

Co to jest obrót narkotykami i czym różni się od handlu?

Handel narkotykami jest pojęciem szerszym, zawierającym w sobie zarówno obrót narkotykami (pomiędzy tzw. dealerami), jak i ich udzielenie (docelowemu odbiorcy, konsumentowi).

Zgod­nie z usta­wo­wą de­fi­ni­cją, za wpro­wa­dze­nie do obro­tu uznać na­le­ży udo­stęp­nie­nie oso­bom trze­cim, od­płat­nie lub nieod­płat­nie, środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych, pre­kur­so­rów, środ­ków za­stęp­czych lub no­wych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych. Za uczest­ni­cze­nie w obro­cie uwa­ża się zaś przy­ję­cie środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub sło­my ma­ko­wej, od­płat­nie lub nieod­płat­nie, ce­lem póź­niej­sze­go ich prze­ka­za­nia in­nej oso­bie, nie­bę­dą­cej kon­su­men­tem. Prze­stęp­stwo ta­kie za­gro­żo­ne jest ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści od 6 mie­się­cy do 8 lat (art. 56 ust. 1 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej), chy­ba że przedmio­tem obro­tu jest znacz­na ilość nar­ko­ty­ku (ilo­ścią por­cji wy­star­cza­ją­ca na za­spo­ko­je­nie po­trzeb co naj­mniej kil­ku­dzie­się­ciu osób uza­leż­nio­nych), wte­dy spraw­ca pod­le­ga grzyw­nie i ka­rze po­zba­wie­nia wol­no­ści od lat 2 do 12. Gdy zaś Sąd uzna, że za­ist­niał przy­pa­dek mniej­szej wa­gi (bie­rze się pod uwa­gę ilość środ­ka, jak rów­nież ca­ło­ścio­wą szko­dli­wość spo­łecz­ną po­peł­nio­ne­go czy­nu), za­gro­że­nie ka­rą ogra­ni­cza się do ka­ry grzyw­ny, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, bądź po­zba­wie­nia wol­no­ści do 1 ro­ku.

Pojęcie udzielenia narkotyku ma zaś związek z przestępstwem z art. 58 ustawy narkotykowej, zagrożonym co do zasady karą pozbawienia wolności do lat 3, chyba że udzielenie narkotyku następuje w znacznej ilości lub wobec małoletniego, w której to sytuacji przewidziane jest zagrożenie karą pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat.

Zgod­nie z po­glą­dem wy­ra­ża­nym w dok­try­nie pra­wa: Udzie­le­nie in­nej oso­bie środ­ka odu­rza­ją­ce­go lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wej do­ko­na­ne jest z chwi­lą ukoń­cze­nia czyn­no­ści zmie­rza­ją­cych do prze­ka­za­nia kon­kret­nej oso­bie te­go środ­ka lub sub­stan­cji, przy czym nie jest tu ko­niecz­ne ob­ję­cie udzie­la­ne­go środ­ka lub sub­stan­cji we władz­two dru­giej oso­by, wy­star­cza­ją­ce jest bo­wiem na­wią­za­nie bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z kon­kret­nym na­byw­cą. Czyn­ność ta­ka mo­że zo­stać więc do­ko­na­na na za­sa­dzie zwy­kłej, oso­bi­stej trans­ak­cji, bądź też po­śred­nio – np. po­przez po­zo­sta­wie­nie nar­ko­ty­ku we wcze­śniej umó­wio­nym miej­scu, bądź je­go wy­sła­nie, ko­niecz­ne jest jed­nak w ta­kiej sy­tu­acji po­ro­zu­mie­nie dwóch kon­kret­nych osób co do ta­kie­go spo­so­bu za­cho­wa­nia. Gdy ta­kie po­ro­zu­mie­nie ist­nie­je, po po­zo­sta­wie­niu nar­ko­ty­ku w kon­kret­nym miej­scu lub nada­niu pacz­ki, prze­stęp­stwo sta­je się do­ko­na­ne, na­wet gdy na­byw­ca nie od­bie­rze swo­jej dział­ki. Co bar­dzo istot­ne – jak już wspo­mnia­no – na­byw­cą mu­si być kon­su­ment, nie zaś in­ny han­dlarz, czy de­aler – w ta­kiej sy­tu­acji mie­li by­śmy do czy­nie­nia z uczest­ni­cze­niem w obro­cie nar­ko­ty­ka­mi, nie zaś udzie­le­niem nar­ko­ty­ku.

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej