JAKIE KARY GROŻĄ ZA PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE, A JAKIE ZA WYKROCZENIA NARKOTYKOWE?

 

Za przestępstwa narkotykowe sprawcy grożą następujące kary: grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności. Każde z przestępstw narkotykowych zagrożone jest odpowiednim dla siebie rodzajem kary.

Co do za­sa­dy, ka­rę grzyw­ny orze­ka się w staw­kach dzien­nych, okre­śla­jąc ich ilość oraz wy­so­kość każ­dej z nich (art. 33 § 1 k.k.), przy czym ilość sta­wek mo­że wy­no­sić od 10 do 540, z ko­lei wy­so­kość każ­dej z nich od 10 do 2.000 zł, co w pro­stym ra­chun­ku prze­kła­da się na kwo­to­wą grzyw­nę w wy­so­ko­ści od 100 do 1.080.000 zł. Ka­ra ogra­ni­cze­nia wol­no­ści (art. 34 k.k.) orze­czo­na mo­że zo­stać w wy­mia­rze od 1 mie­sią­ca do 2 lat i co do za­sa­dy po­le­ga na wy­ko­ny­wa­niu pra­cy spo­łecz­nej, bądź po­trą­ca­niu 10-25% wy­na­gro­dze­nia na cel spo­łecz­ny. W cza­sie od­by­wa­nia tej ka­ry, ska­za­ny nie mo­że bez zgo­dy są­du zmie­niać miej­sca po­by­tu. Ka­ra po­zba­wie­nia wol­no­ści zaś orze­czo­na mo­że zo­stać we­dług za­sad ogól­nych w wy­mia­rze od 1 mie­sią­ca do 15 lat (art. 37 k.k.), przy czym naj­su­row­szą ka­rą prze­wi­dzia­ną na grun­cie usta­wy nar­ko­ty­ko­wej jest ka­ra 12 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści (art. 56 ust. 3 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej, do­ty­czą­cy wpro­wa­dze­nia do obro­tu al­bo uczest­ni­cze­nia w obro­nie znacz­ną ilo­ścią środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub sło­my ma­ko­wej). Odręb­ną kwe­stią jest za­gro­że­nie ka­rą 15 lat po­zba­wie­nia wol­no­ści, za czyn z art. 173 w zb. z art. 178 k.k. po­le­ga­ją­cy na spro­wa­dze­niu ka­ta­stro­fy w ru­chu lą­do­wym, wod­nym lub po­wietrz­nym, któ­rej na­stęp­stwem jest śmierć czło­wie­ka lub cięż­ki uszczer­bek na zdro­wiu wie­lu osób, w sy­tu­acji w któ­rej spra­wa czy­nu znaj­do­wał się pod wpły­wem środ­ka odu­rza­ją­ce­go.

Za wy­kro­cze­nia co do za­sa­dy gro­zić mo­gą ka­ry: aresz­tu, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, grzyw­ny lub na­ga­ny.

Ka­ra aresz­tu jest ka­rą ana­lo­gicz­ną do ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści, wy­mie­rza się ją jed­nak w wy­mia­rze od 5 do 30 dni (art. 19 k.w.). Ka­ra ogra­ni­cze­nia wol­no­ści tr­wa 1 mie­siąc, a wy­ko­ny­wa­na jest w spo­sób ana­lo­gicz­ny do ta­kiej ka­ry orze­czo­nej za prze­stęp­stwo (art. 20 k.w.). Istot­na róż­ni­ca ty­czy się wy­mia­ry ka­ry grzyw­ny za wy­kro­cze­nie, któ­ra wy­mie­rza­na jest kwo­to­wo, w wy­mia­rze od 20 do 5.000 zł (art. 24 § 1 k.w.). Na­ga­na zaś jest środ­kiem ostrze­gaw­czo­-wy­cho­waw­czym o sym­bo­licz­nej do­le­gli­wo­ści. Na grun­cie usta­wy nar­ko­ty­ko­wej je­dy­ną ka­rą prze­wi­dzia­ną za wy­kro­cze­nia jest ka­ra grzyw­ny.

W od­nie­sie­niu do wy­kro­czeń zwią­za­nych z do­ko­na­niem czy­nu na­ru­sza­ją­ce­go za­sa­dy bez­pie­czeń­stwa w ru­chu dro­go­wym, ma­ją­ce­go zwią­zek ze środ­kiem odu­rza­ją­cym, prze­wi­dzia­na jest tak­że ka­ra aresz­tu. Na­le­ży pod­kre­ślić, iż ska­za­nie za po­peł­nie­nie wy­kro­cze­nia nie skut­ku­je od­no­to­wa­niem te­go fak­tu w Kra­jo­wym Re­je­strze Kar­nym.

Ro­dzaj i wy­so­kość orze­czo­nej w pro­ce­sie ka­ry za­le­ży w du­żej mie­rze od spraw­nej i sku­tecz­nej li­nii obro­ny, w któ­rej przy­go­to­wa­niu ko­niecz­na jest pro­fe­sjo­nal­na po­moc praw­na ze stro­ny ad­wo­ka­ta.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej