Kasacja w sprawie cywilnej


Co należy wiedzieć o skardze kasacyjnej w sprawie cywilnej

Nie wiesz czym jest skar­ga ka­sa­cyj­na, od ja­kich orze­czeń przy­słu­gu­je, w ja­kim ter­mi­nie win­na być skła­da­na i jak wy­glą­da ca­ła pro­ce­du­ra jej wnie­sie­nia? Po­niż­szy ar­ty­kuł po­zwo­li Ci zgłę­bić – krok po kro­ku – ni­niej­szą te­ma­ty­kę, a tym sa­mym po­znać pra­wa i obo­wiąz­ki ja­kie Ci przy­słu­gu­ją w spra­wach cy­wil­nych, za­koń­czo­nych pra­wo­moc­nym wy­ro­kiem są­do­wym!

Czy w każ­dej spra­wie moż­na wnieść skar­gę ka­sa­cyj­ną?

Na wstę­pie war­to za­zna­czyć, że skar­ga ka­sa­cyj­na w po­stę­po­wa­niu cy­wil­nym jest nad­zwy­czaj­nym środ­kiem za­skar­że­nia (po­dob­nie jak ka­sa­cja w po­stę­po­wa­niu kar­nym) i przy­słu­gu­je od pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku lub po­sta­no­wie­nia w przedmio­cie odrzu­ce­nia po­zwu al­bo umo­rze­nia po­stę­po­wa­nia – koń­czą­cych po­stę­po­wa­nie w spra­wie, wy­da­ne­go przez sąd II in­stan­cji. Skar­gę ka­sa­cyj­ną mo­gą wnieść na­stę­pu­ją­ce podmio­ty:
• stro­na, któ­ra z uwa­gi na przy­mus ad­wo­kac­ko – rad­cow­ski mu­si być re­pre­zen­to­wa­na przez pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka,
• Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, w sy­tu­acji gdy przez wy­da­nie za­skar­żo­ne­go orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia pod­sta­wo­wych za­sad po­rząd­ku praw­ne­go,
• Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, w sy­tu­acji gdy przez wy­da­nie za­skar­żo­ne­go orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia kon­sty­tu­cyj­nych wol­no­ści al­bo praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la,

• Rzecznik Praw Dziecka, w sytuacji gdy przez wydanie zaskarżonego orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka,
• Prezes Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku sądu zapadłego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Skar­gę ka­sa­cyj­ną roz­po­zna­je Sąd Naj­wyż­szy, a wno­si się ją za po­śred­nic­twem Są­du II in­stan­cji, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne orze­cze­nie. Jed­nak nie we wszyst­kich spra­wach ma­my moż­li­wość jej wnie­sie­nia. Na­le­ży pa­mię­tać, że skar­ga ka­sa­cyj­na, jest nie­do­pusz­czal­na w na­stę­pu­ją­cych spra­wach:
• o pra­wa ma­jąt­ko­we, w któ­rych war­tość przedmio­tu za­skar­że­nia jest niż­sza, niż pięć­dzie­siąt ty­się­cy zło­tych, a w spra­wach z za­kre­su pra­wa pra­cy i ubez­pie­czeń spo­łecz­nych – niż­sza niż dzie­sięć ty­się­cy zło­tych. Jed­nak­że w spra­wach z za­kre­su ubez­pie­czeń spo­łecz­nych skar­ga ka­sa­cyj­na przy­słu­gu­je nie­za­leż­nie od war­to­ści przedmio­tu za­skar­że­nia w spra­wach o przy­zna­nie i o wstrzy­ma­nie eme­ry­tu­ry lub ren­ty oraz o ob­ję­cie obo­wiąz­kiem ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go;
• o roz­wód, o se­pa­ra­cję, o ali­men­ty, o czynsz naj­mu lub dzier­ża­wy oraz o na­ru­sze­nie po­sia­da­nia,
• do­ty­czą­cych kar po­rząd­ko­wych, świa­dec­twa pra­cy i rosz­czeń z tym zwią­za­nych oraz o de­pu­ta­ty lub ich ekwi­wa­lent,
• roz­po­zna­nych w po­stę­po­wa­niu uprosz­czo­nym,
• od wy­ro­ku usta­la­ją­ce­go nie­ist­nie­nie mał­żeń­stwa lub orze­ka­ją­ce­go unie­waż­nie­nie mał­żeń­stwa, je­że­li choć­by jed­na ze stron po upra­wo­moc­nie­niu się wy­ro­ku za­war­ła zwią­zek mał­żeń­ski.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej