KASACJA WYROKU – KASACJA KARNA

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację procedura rozpoznania kasacji kiedy postępowanie było nieważne koszty procesu skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej rozwód termin wnoszenia apelacji

ADWOKAT KASACJA WYROKU

Czy kasacja karna wstrzymuje wyrok?
CZY SĘDZIOWIE W SĄDZIE NAJWYŻSZYM CZYTAJĄ AKTA?

Oczy­wi­stym jest fakt, że sę­dzio­wie Są­du Naj­wyż­sze­go – roz­po­zna­jąc ka­sa­cję karną wyroku – po­win­ni za­po­znać się skru­pu­lat­nie z ak­ta­mi spra­wy,
jed­nak w prak­ty­ce rze­czy­wi­stość czę­sto wy­glą­da mniej opty­mi­stycz­nie. Ja­kie są te­go przy­czy­ny?

Po pierw­sze, ak­ta zgro­ma­dzo­ne w po­stę­po­wa­niach przed Są­da­mi I i II in­stan­cji, któ­re tra­fia­ją do Sa­du Naj­wyż­sze­go, by­wa­ją bar­dzo ob­szer­ne i mo­gą li­czyć od kil­ku do kil­kudziesięciu, a na­wet kil­ka­set to­mów.

Po dru­gie, obło­że­nie Są­du Naj­wyż­sze­go ko­lej­ny­mi wpły­wa­ją­cy­mi ka­sa­cja­mi karnymi wyroku jest ogrom­ne.

Po trze­cie, nie­ste­ty, ale bru­tal­na praw­da o ka­sa­cjach karnych wpły­wa­ją­cych do Są­du Naj­wyż­sze­go jest ta­ka, że w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści nie za­wie­ra­ją one za­rzu­tów ty­po­wo ka­sa­cyj­nych, a po­wie­le­nie za­rzu­tów ape­la­cyj­nych, co od ra­zu je dys­kwa­li­fi­ku­je i ska­zu­je na prze­gra­ną.

W ta­kiej sy­tu­acji na­wet je­śli w spra­wie są pod­sta­wy do ab­sor­bo­wa­nia nią Są­du Naj­wyż­sze­go, a nie zo­sta­ną umie­jęt­nie wy­ar­ty­ku­ło­wa­ne przez au­to­ra ka­sa­cji karnej, Sąd Naj­wyż­szy – zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem – nie mo­że po­móc. Jak unik­nąć tej sy­tu­acji?

Otóż, ad­wo­kat, dzia­ła­ją­cy ja­ko Wasz peł­no­moc­nik lub obroń­ca po­wi­nien spo­rzą­dzić ka­sa­cję karną wyroku w spo­sób rze­czo­wy, kon­kret­ny i pro­fe­sjo­nal­ny. Jed­no­cze­śnie po­wi­nien za­dbać o to, by treść ka­sa­cji wyroku za­chę­ci­ła sę­dziów do za­po­zna­nia się z ak­ta­mi spra­wy. Nie jest to – wbrew po­zo­rom – za­da­nie ła­twe, gdyż wy­ma­ga przede wszyst­kim du­że­go kunsz­tu za­wo­do­we­go, ogrom­nej wie­dzy, do­świad­cze­nia i za­an­ga­żo­wa­nia ad­wo­kata.

War­to po­szu­kać ad­wo­ka­ta, wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­go we wno­sze­niu ka­sa­cji wyroku do Są­du Naj­wyż­sze­go. Jak go zna­leźć? Wy­star­czy spraw­dzić na stro­nie
in­ter­ne­to­wej pro­wa­dzo­nej przez nie­go Kan­ce­la­rii, czy ta ma­te­ria jest mu do­brze zna­na.

ADWOKAT KASACJA WYROKU

JAKI JEST TERMIN DO WNIESIENIA KASACJI WYROKU?

Ter­min do wnie­sie­nia ka­sa­cji karnej dla stron wy­no­si 30 dni od da­ty do­rę­cze­nia orze­cze­nia Są­du II in­stan­cji wraz z uza­sad­nie­niem. Wcze­śniej na­le­ży zło­żyć wnio­sek o do­rę­cze­nie orze­cze­nia z uza­sad­nie­niem w Są­dzie, któ­ry wy­dał orze­cze­nie, w ter­mi­nie 7 dni od da­ty ogło­sze­nia orze­cze­nia, a je­że­li usta­wa prze­wi­du­je do­rę­cze­nie orze­cze­nia, od da­ty je­go do­rę­cze­nia.

Ww. termin nie dotyczy podmiotów szczególnych, tj. Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Nie należy jednak zapominać, że niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji wyroku na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Nie szu­kaj ad­wo­ka­ta na ostat­nią chwi­lę, bo „co na­gle, to po dia­ble”! Adwo­kat mu­si mieć bo­wiem wy­star­cza­ją­co du­żo cza­su, by wni­kli­wie za­po­znać się z ak­ta­mi spra­wy i spo­rzą­dzić ka­sa­cję wyroku w Two­im imie­niu w spo­sób rze­tel­ny i pro­fe­sjo­nal­ny.

ADWOKAT KASACJA KARNA

CZY WNIESIENIE KASACJI KARNEJ WSTRZYMUJE WYKONANIE ZASKARŻONEGO ORZECZENIA?

W ra­zie wnie­sie­nia ka­sa­cji karnej, Sąd Naj­wyż­szy mo­że wstrzy­mać wy­ko­na­nie za­skar­żo­ne­go orze­cze­nia, któ­re­go wy­ko­na­nie za­le­ży od roz­strzy­gnię­cia
ka­sa­cji, jed­nak nie ro­bi te­go au­to­ma­tycz­nie, jak w przy­pad­ku skła­da­nia ape­la­cji.

Peł­no­moc­nik lub obroń­ca, re­pre­zen­tu­ją­cy stro­nę po­wi­nien zło­żyć w tym za­kre­sie sto­sow­ny wnio­sek w try­bie art. 532 § 1 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia
kar­ne­go i jed­no­cze­śnie wy­ka­zać ist­nie­nie szcze­gól­nych oko­licz­no­ści po­wo­du­ją­cych, że wy­ko­ny­wa­nie lub wy­ko­na­nie orze­cze­nia po­cią­gnę­ło­by za so­bą wy­jąt­ko­wo do­le­gli­we i w za­sa­dzie nie­od­w­ra­cal­ne skut­ki. Cię­żar wy­ka­za­nia oko­licz­no­ści uza­sad­nia­ją­cych ten wnio­sek spo­czy­wa na au­to­rze ka­sa­cji.

CZYM RÓŻNI SIĘ SĘDZIA SĄDU NAJWYŻSZEGO OD SĘDZIEGO W INNYM SĄDZIE?

Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że Sę­dzia Są­du Naj­wyż­sze­go w po­rów­na­niu do sę­dziów orze­ka­ją­cych w są­dach re­jo­no­wych, okrę­go­wych i ape­la­cyj­nych,
nie tyl­ko osią­ga wyż­sze wy­na­gro­dze­nie, ale przede wszyst­kim wy­róż­nia się du­żo więk­szym do­świad­cze­niem, rów­nież ży­cio­wym, au­to­ry­te­tem oraz wie­lo­let­nią prak­ty­ką i wie­dzą praw­ni­czą. Po­wi­nien mieć wy­so­kie pre­dys­po­zy­cje etycz­ne i du­że po­kła­dy em­pa­tii.

Adwokat dr Iwona Zielinko