KIEDY MOŻEMY MÓWIĆ O ZNACZNEJ ILOŚCI ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ?

Brak jest w ustawie narkotykowej definicji pojęcia znacznej ilości środka odurzającego lub substancji psychotropowej.

Na po­trze­by zde­fi­nio­wa­nia te­go po­ję­cia od­wo­łać na­le­ży się więc do po­glą­du wy­pra­co­wa­ne­go w orzecz­nic­twie, sto­sow­nie do któ­re­go: kry­te­rium de­cy­du­ją­cym o tym, czy ilość środ­ków odu­rza­ją­cych jest znacz­na, nieznacz­na czy zwy­kła są: ich ma­sa wa­go­wa (gra­my, kilogra­my, to­ny, ilość por­cji), ro­dzaj środ­ka odu­rza­ją­ce­go (po­dział na tzw. twar­de i mięk­kie) i cel prze­zna­cze­nia (w ce­lach han­dlo­wych, na po­trze­by wła­sne).