NA CZYM POLEGA KRADZIEŻ Z ART. 64 USTAWY NARKOTYKOWEJ?

Przestępstwo to, zagrożone jest w typie podstawowym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli przedmiotem kradzieży będzie jednak znaczna ilość narkotyku (ilość porcji wystarczająca na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych), bądź dokonana ona zostanie z włamaniem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wyniesie od 1 roku do 10 lat. Jeśli zaś Sąd uzna, że okoliczności sprawy przemawiają za uznaniem, iż zachodzi wypadek mniejszej wagi, sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Przed­mio­tem kra­dzie­ży na grun­cie te­go prze­pi­su mo­że być śro­dek odu­rza­ją­cy, sub­stan­cja psy­cho­tro­po­wa (sub­stan­cje po­cho­dze­nia na­tu­ral­ne­go lub syn­te­tycz­ne­go dzia­ła­ją­ce na ośrod­ko­wy układ ner­wo­wy, wy­szcze­gól­nio­ne w za­łącz­ni­kach do usta­wy), mlecz­ko ma­ko­we (sok mlecz­ny to­reb­ki­/ma­ków­ki ma­ku) lub sło­ma ma­ko­wa (to­reb­ka­/ma­ków­ka ma­ku bez na­sion, wraz z ło­dy­gą, lub po­szcze­gól­ne ich czę­ści).

Po­dob­nie jak w przy­pad­ku zwy­kłej kra­dzie­ży, aby uznać dzia­ła­nie spraw­cy za prze­stęp­stwo, mu­si on dzia­łać umyśl­nie, a za­bo­ru do­ko­nać w ce­lu przy­własz­cze­nia kra­dzio­nych środ­ków. Su­row­sza od­po­wie­dzial­ność gro­zi w ra­zie uprzed­nie­go po­ko­na­nia za­bez­pie­czeń, w ce­lu do­ko­na­nia kra­dzie­ży. W ta­kiej sy­tu­acji do­dat­ko­wa od­po­wie­dzial­ność gro­zi za spo­wo­do­wa­nie uszko­dze­nia mie­nia.

Co cie­ka­we, je­śli spraw­ca do­pu­ści się kra­dzie­ży nar­ko­ty­ków przy wy­ko­rzy­sta­niu prze­mo­cy lub groź­by na­tych­mia­sto­we­go jej uży­cia, czy ten nie bę­dzie kwa­li­fi­ko­wa­ny ja­ko roz­bój. Oskar­żo­ny bę­dzie od­po­wia­dać wte­dy za kra­dzież nar­ko­ty­ko­wą, a do­dat­ko­wo np. za groź­by ka­ral­ne lub spo­wo­do­wa­nie uszczerb­ku na zdro­wiu lub na­ru­sze­nie nie­ty­kal­no­ści cie­le­snej.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej