NA CZYM POLEGA NIELEGALNY OBRÓT MIĘDZYNARODOWY I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY?

Pojęcia te związane są z przestępstwem określonym w art. 55 ustawy narkotykowej, zagrożonym co do zasady łącznie karą grzywny i karą pozbawienia wolności do lat 5.

Prze­pis ten wpro­wa­dza ka­ral­ność za­cho­wań o cha­rak­te­rze szer­szym – mię­dzy­na­ro­do­wym, przy za­ło­że­niu obro­tu po­mię­dzy pań­stwem ob­sza­ru cel­ne­go Unii Eu­ro­pej­skiej, a pań­stwem spo­za te­go ob­sza­ru – przy czym za­cho­wa­nia te po­le­gać mo­gą na przy­wo­zie (każ­de wpro­wa­dze­nie na ob­szar cel­ny Unii Eu­ro­pej­skiej środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych, środ­ków za­stęp­czych lub no­wych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych), wy­wo­zie (każ­de wy­pro­wa­dze­nie po­za ob­szar cel­ny Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych), prze­wo­zie przez te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub sło­my ma­ko­wej (każ­de prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub sło­my ma­ko­wej mię­dzy dwo­ma pań­stwa­mi przez te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, któ­re za­czy­na się i koń­czy po­za tym te­ry­to­rium).

W aspek­cie węż­szym, prze­pis ten za prze­stęp­stwo uwa­ża rów­nież obrót do­ko­ny­wa­ny mię­dzy­na­ro­do­wo, ale bez opusz­cza­nia gra­nic ob­sza­ru cel­ne­go Unii Eu­ro­pej­skiej, któ­ry to obrót po­le­gać mo­że na we­wnątrz­w­spól­no­to­wym na­by­ciu (prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych z te­ry­to­rium pań­stwa człon­kow­skie­go Unii Eu­ro­pej­skiej na te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej) lub we­wnątrz­w­spól­no­to­wej do­sta­wie (prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych z te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na te­ry­to­rium pań­stwa człon­kow­skie­go Unii Eu­ro­pej­skiej).

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej