NA CZYM POLEGA NIELEGALNY OBRÓT PREKURSORAMI (ART. 66 USTAWY NARKOTYKOWEJ)?

Czyn ten stanowi wykroczenie i zagrożony jest karą grzywny w wymiarze od 20 do 5.000 zł. W przypadku skazania za jego popełnienie, fakt ten nie jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym, sprawca z punktu widzenia prawa jest więc niekarany.

Na pod­sta­wie te­go prze­pi­su ka­ral­ne jest za­cho­wa­nie po­le­ga­ją­ce na wy­twa­rza­niu (czyn­no­ści, za po­mo­cą któ­rych mo­gą być otrzy­my­wa­ne środ­ki odu­rza­ją­ce, sub­stan­cje psy­cho­tro­po­we, pre­kur­so­ry, środ­ki za­stęp­cze lub no­we sub­stan­cje psy­cho­ak­tyw­ne, ich oczysz­cza­nie, eks­trak­cję su­row­ców i pół­pro­duk­tów oraz otrzy­my­wa­nie so­li tych środ­ków lub sub­stan­cji), prze­twa­rza­niu (czyn­no­ści pro­wa­dzą­ce do prze­mia­ny środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub pre­kur­so­rów na in­ne środ­ki odu­rza­ją­ce, sub­stan­cje psy­cho­tro­po­we lub pre­kur­so­ry al­bo na sub­stan­cje nie­bę­dą­ce środ­ka­mi odu­rza­ją­cy­mi, sub­stan­cja­mi psy­cho­tro­po­wy­mi lub pre­kur­so­ra­mi), prze­ra­bia­niu (otrzy­my­wa­nie mie­sza­nin środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub pre­kur­so­rów oraz nada­wa­nie tym środ­kom lub sub­stan­cjom po­sta­ci sto­so­wa­nej w lecz­nic­twie), sto­so­wa­niu, przy­wo­zie (każ­de wpro­wa­dze­nie na ob­szar cel­ny Unii Eu­ro­pej­skiej środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych, środ­ków za­stęp­czych lub no­wych sub­stan­cji psy­cho­ak­tyw­nych), wy­wo­zie (każ­de wy­pro­wa­dze­nie po­za ob­szar cel­ny Wspól­no­ty Eu­ro­pej­skiej środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych), we­wnątrz­w­spól­no­to­wym na­by­ciu (prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych z te­ry­to­rium pań­stwa człon­kow­skie­go Unii Eu­ro­pej­skiej na te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej), we­wnątrz­w­spól­no­to­wej do­sta­wie (prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych z te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej na te­ry­to­rium pań­stwa człon­kow­skie­go Unii Eu­ro­pej­skiej), prze­wo­zie przez te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej (każ­de prze­miesz­cze­nie środ­ków odu­rza­ją­cych, sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych lub sło­my ma­ko­wej mię­dzy dwo­ma pań­stwa­mi przez te­ry­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, któ­re za­czy­na się i koń­czy po­za tym te­ry­to­rium), na­by­wa­niu (ku­po­wa­nie lub przej­mo­wa­nie we wła­da­nie w in­ny spo­sób), po­sia­da­niu (fak­tycz­ne władz­two, da­ją­ce moż­li­wość dys­po­no­wa­nia rze­czą), prze­cho­wy­wa­niu (prze­trzy­my­wa­nie na przy­szłość przy jed­no­cze­snym chro­nie­niu przed za­gi­nię­ciem, ze­psu­ciem) pre­kur­so­rów – czy­li sub­stan­cji sto­so­wa­nych przy nie­le­gal­nym wy­twa­rza­niu środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych.

Po­dob­nie jak w przy­pad­ku po­przed­nie­go wy­kro­cze­nia, czyn ten jest ka­ral­ny, gdy po­wyż­sze za­cho­wa­nia do­ko­na­ne zo­sta­ły nie­le­gal­nie. Kon­kret­ne podmio­ty mo­gą bo­wiem na pod­sta­wie ze­zwo­leń le­gal­nie po­słu­gi­wać się pre­kur­so­ra­mi, w ści­śle okre­ślo­nych ce­lach.

Pod­kre­ślić po­now­nie trze­ba, iż na­wet w przy­pad­ku by­cia ob­wi­nio­nym o po­peł­nie­nie wy­kro­cze­nia – w tro­sce o wła­sny in­te­res – le­piej za­an­ga­żo­wać ad­wo­ka­ta.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej