NARKOTYKI TWARDE

Czym różnią się narkotyki twarde od miękkich?

Uzależnieni od narkotyków twardych kończą w trumnie, a od miękkich – w czarnym worku. Mówiąc zaś na poważnie, za narkotyki twarde uważa się te, które prowadzą do poważnym i tragicznych w skutkach uzależnień (np. kokaina, heroina, morfina), zaś za miękkie te które uzależniają w mniejszym stopniu, bądź – przy sporadycznym zażywaniu – w ogóle (np. marihuana, haszysz).

Na grun­cie usta­wy nar­ko­ty­ko­wej nie wy­róż­nia się co praw­da ta­kie­go po­dzia­łu, jed­nak w prak­ty­ce oka­zu­je się, że ro­dzaj nar­ko­ty­ków, któ­rych do­ty­czy prze­stęp­stwo ma wpływ na wy­miar ka­ry, gdyż Są­dy naj­czę­ściej ła­god­niej trak­tu­ją prze­stęp­stwa zwią­za­ne z po­sia­da­niem ma­ri­hu­any, niż z in­ny­mi nar­ko­ty­ka­mi. Umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia na pod­sta­wie art. 62a usta­wy nar­ko­ty­ko­wej naj­czę­ściej ma miej­sce wła­śnie w od­nie­sie­niu do ma­ri­hu­any. Jest to bo­wiem śro­dek naj­pow­szech­niej­szy, a jed­no­cze­śnie naj­mniej szko­dli­wy.

Na marginesie warto wskazać, że podkreśla się, iż wzorem innych państw, w Polsce powinno przyjąć się obowiązywanie tabelki, która wskazywałaby na wartości graniczne dla uznania, iż posiadana ilość narkotyku jest nieznaczna. Polscy naukowcy podjęli się nawet sporządzenia takiej tabelki, z której wynika, że górną granicą nieznacznej ilości marihuany będzie 10g. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że przyjęcie takiej wartości wskazuje na łagodniejsze traktowanie tego narkotyku, albowiem np. dla kokainy graniczna ilość wynosi na podstawie tego opracowania 10 razy mniej.

Zda­je się, iż po­wyż­szą kwe­stię do­strze­gał też usta­wo­daw­ca, gdyż w fa­zie two­rze­nia ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej usta­wy, w pier­wot­nej tre­ści za­łącz­ni­ka do jej pro­jek­tu wska­zał ja­ko ilo­ści nie­znacz­ne do 10 gram ma­ri­hu­any, do 3 gram ha­szy­szu i do 0,25 gram am­fe­ta­mi­ny.

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej