art 62 posiadanie środków odurzających

NIELEGALNE POSIADANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH
(ART. 62 UST. 1 USTAWY NARKOTYKOWEJ)

posiadanie narkotyków adwokat warszawa
art 62 posiadanie środków odurzających
ART 62 – POSIADANIE ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
Przestępstwo to (art. 62 ustawy narkotykowej) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, chyba że sprawca złapany zostanie na posiadaniu znacznej ilości narkotyków (gdy ilość porcji jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych), wtedy zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta od 1 roku do lat 10. Gdy zaś Sąd uzna, że zaszedł przypadek mniejszej wagi (bierze się pod uwagę ilość posiadanego środka, jak również całościową szkodliwość społeczną popełnionego czynu), zagrożenie karą ogranicza się do kary grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do 1 roku. Oczywiście zaangażowanie doświadczonego i skutecznego adwokata zwiększa szansę na złagodzenie kary, bądź warunkowe umorzenie postępowania lub zawieszenie wykonania kary.

Ażeby zostać uznanym za winnego popełnienia omawianego czynu, sprawca musi posiadać narkotyk (środek znajdujący się w wykazie, stanowiącym załącznik do ustawy, ew. w rozporządzeniu o nowych substancjach psychoaktywnych). Za posiadanie zaś uważa się każdy stan faktyczny, w którym sprawca dysponuje rzeczą. Narkotyk wystarczy więc mieć przy sobie, w swoim domu, samochodzie, ubraniu, bagażu itd.,

pod warunkiem jednak że jest się tego faktu świadomym. Gdy ktoś nam taką substancję podrzuci, nie można sprawcy uznać za winnego posiadania, gdyż czynu tego nie można popełnić nieumyślnie. Osobną kwestią pozostaje udowodnienie braku takiej świadomości,
w czym konieczna jest pomoc adwokata.

Zagrożenie karą nie dotyczy osób posiadających narkotyk legalnie, w sytuacji gdy przepis wyraźnie na to zezwala, a więc np. w celach medycznych, przemysłowych, badawczych lub służbowych. Podobnie, z omawianego przepisu nie będzie odpowiadać osoba poniżej 17. roku życia,

gdyż – z kilkoma wyjątkami – sprawcą przestępstwa może być tylko osoba, która ukończyła 17 lat (art. 10 § 1 k.k.).
Jeśli jednak pomimo młodszego wieku, sprawca zostanie zatrzymany z narkotykami, wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie w sprawie nieletnich, przed Sądem Rodzinnym.

Adwokat dr Iwona Zielinko