OD JAKICH ORZECZEŃ PRZYSŁUGUJE KASACJA?

Kiedy przysługuje kasacja?

Od jakich orzeczeń przysługuje kasacja?

Ka­sa­cja zgod­nie z art. 519 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia kar­ne­go przy­słu­gu­je wy­łącz­nie od:
• pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku są­du od­wo­ław­cze­go koń­czą­ce­go po­stę­po­wa­nie,
• pra­wo­moc­ne­go po­sta­no­wie­nia są­du od­wo­ław­cze­go o umo­rze­niu po­stę­po­wa­nia i za­sto­so­wa­niu środ­ka za­bez­pie­cza­ją­ce­go w po­sta­ci elek­tro­nicz­nej kon­tro­li miej­sca po­by­tu, te­ra­pii, te­ra­pii uza­leż­nień, po­by­tu w za­kła­dzie psy­chia­trycz­nym z po­wo­du uchy­bień wska­za­nych po­wy­żej.

War­to przy tym pa­mię­tać, że ka­sa­cję na ko­rzyść mo­że­my wnieść je­dy­nie w ra­zie ska­za­nia oskar­żo­ne­go za prze­stęp­stwo lub prze­stęp­stwo skar­bo­we na ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści bez wa­run­ko­we­go za­wie­sze­nia jej wy­ko­na­nia, na­to­miast ka­sa­cję na nieko­rzyść moż­na wnieść je­dy­nie w ra­zie unie­win­nie­nia oskar­żo­ne­go al­bo umo­rze­nia po­stę­po­wa­nia.

Czy w każ­dej spra­wie przy­słu­gu­je ka­sa­cja i kto mo­że ją wnieść?

Do wnie­sie­nia ka­sa­cji w po­stę­po­wa­niu kar­nym upraw­nio­ne są:
• stro­ny (oskar­żo­ny, oskar­ży­ciel po­sił­ko­wy), któ­re za po­śred­nic­twem pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka lub obroń­cy wno­szą tzw. „ka­sa­cję zwy­czaj­ną”;

• podmioty szczególne, tj. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet Rzecznik Praw Dziecka, które wnoszą tzw. „kasację nadzwyczajną”.

Co jest istot­ne, ad­wo­kat nie za­wsze ma moż­li­wość wnie­sie­nia ka­sa­cji w Two­im imie­niu. Dzie­je się tak w sy­tu­acji, gdy chcesz zło­żyć ka­sa­cję np. z po­wo­du nie­współ­mier­no­ści ka­ry, któ­rej zło­że­nie przez pro­fe­sjo­nal­ne­go ad­wo­kata nie jest moż­li­we, a wręcz nie­do­pusz­czal­ne. W tej sy­tu­acji usta­no­wio­ny przez Cie­bie ad­wo­kat po­wi­nien zwró­cić się do Mi­ni­stra Spra­wie­dli­wo­ści – Pro­ku­ra­to­ra Ge­ne­ral­ne­go o wnie­sie­nie ka­sa­cji, gdyż te­go ty­pu ogra­ni­cze­nia w spra­wach o zbrod­nie nie do­ty­czą podmio­tów szcze­gól­nych. Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że Mi­ni­ster Spra­wie­dli­wo­ści – Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, a na­wet Rzecz­nik Praw Dziec­ka ma­ją moż­li­wość wnie­sie­nia ka­sa­cji nad­zwy­czaj­nej od każ­de­go pra­wo­moc­ne­go orze­cze­nia są­du koń­czą­ce­go po­stę­po­wa­nie, a za­tem ich upraw­nie­nia są w za­sa­dzie nie­ogra­ni­czo­ne.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej