POSIADANIE NARKOTYKÓW

Co to jest posiadanie narkotyków?

Za posiadanie uważa się każdy stan faktyczny, w którym sprawca dysponuje rzeczą. Narkotyk wystarczy więc mieć przy sobie, w swoim domu, samochodzie, ubraniu, bagażu itd., pod warunkiem jednak że jest się tego faktu świadomym. Gdy ktoś nam taką substancję podrzuci, nie można sprawcy uznać za winnego posiadania, gdyż czynu tego nie można popełnić nieumyślnie. Osobną kwestią pozostaje udowodnienie braku takiej świadomości, w czym konieczna jest pomoc adwokata.

Prze­stęp­stwo to (art. 62 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej) za­gro­żo­ne jest ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści do lat 3, chy­ba że spraw­ca zła­pa­ny zo­sta­nie na po­sia­da­niu znacz­nej ilo­ści nar­ko­ty­ków (gdy ilość por­cji jest wy­star­cza­ją­ca na za­spo­ko­je­nie po­trzeb co naj­mniej kil­ku­dzie­się­ciu osób uza­leż­nio­nych), wte­dy za­gro­że­nie ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści wzra­sta od 1 ro­ku do lat 10. Gdy zaś Sąd uzna, że za­ist­niał przy­pa­dek mniej­szej wa­gi (bie­rze się pod uwa­gę ilość po­sia­da­ne­go środ­ka, jak rów­nież ca­ło­ścio­wą szko­dli­wość spo­łecz­ną po­peł­nio­ne­go czy­nu), za­gro­że­nie ka­rą ogra­ni­cza się do ka­ry grzyw­ny, ogra­ni­cze­nia wol­no­ści, bądź po­zba­wie­nia wol­no­ści do 1 ro­ku.

Oczywiście zaangażowanie sprawnego i skutecznego obrońcy zwiększa szansę na złagodzenie kary, bądź warunkowe umorzenie postępowania lub zawieszenie wykonania kary.

Za­gro­że­nie ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści z art. 62 ust. 1 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej nie do­ty­czy osób po­sia­da­ją­cych nar­ko­tyk le­gal­nie, w sy­tu­acji gdy prze­pis wy­raź­nie na to ze­zwa­la, a więc np. w ce­lach me­dycz­nych, prze­my­sło­wych, ba­daw­czych lub służ­bo­wych. Po­dob­nie, z owe­go prze­pisu nie bę­dzie od­po­wia­dać oso­ba po­ni­żej 17. ro­ku ży­cia, gdyż – z kil­ko­ma wy­jąt­ka­mi – spraw­cą prze­stęp­stwa mo­że być tyl­ko oso­ba, któ­ra ukoń­czy­ła 17 lat (art. 10 § 1 k.k.). Je­śli jed­nak po­mi­mo młod­sze­go wie­ku, spraw­ca zo­sta­nie za­trzy­ma­ny z nar­ko­tykami, wsz­czę­te zo­sta­nie prze­ciw­ko nie­mu po­stę­po­wa­nie w spra­wie nie­let­nich przed Są­dem Ro­dzin­nym.

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej