POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE LECZENIA LUB REHABILITACJI OSÓB UZALEŻNIONYCH

Leczenie jest to szereg czynności medycznych zmierzających do przywrócenia równowagi zdrowotnej. Rozróżnia się leczenie: objawowe (polegające na usuwaniu i łagodzeniu objawów choroby), przyczynowe (skierowane przeciwko przyczynie wywołującej chorobę), zachowawcze (zmierzające do opanowania choroby za pomocą odpowiednich leków) lub zabiegowe. W zależności od stosowanych metod rozróżnia się także leczenie m.in. klimatyczne, farmakologiczne, rentgenoterapię, psychoterapię, hipnoterapię.

Oso­ba uza­leż­nio­na mo­że pod­jąć le­cze­nie (le­cze­nie za­bu­rzeń psy­chicz­nych i za­bu­rzeń za­cho­wa­nia spo­wo­do­wa­nych uży­wa­niem środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych) lub re­ha­bi­li­ta­cję (pro­ces, w któ­rym oso­ba z za­bu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi spo­wo­do­wa­ny­mi przez przyj­mo­wa­nie środ­ków odu­rza­ją­cych lub sub­stan­cji psy­cho­tro­po­wych osią­ga opty­mal­ny stan zdro­wia, funk­cjo­no­wa­nia psy­chicz­ne­go i spo­łecz­ne­go). Le­cze­nie oso­by uza­leż­nio­nej pro­wa­dzi podmiot lecz­ni­czy lub le­karz wy­ko­nu­ją­cy za­wód w ra­mach prak­ty­ki za­wo­do­wej, z ko­lei re­ha­bi­li­ta­cję oso­by uza­leż­nio­nej mo­że pro­wa­dzić le­karz po­sia­da­ją­cy spe­cja­li­za­cję w dzie­dzi­nie psy­chia­trii lub oso­ba po­sia­da­ją­ca cer­ty­fi­kat spe­cja­li­sty te­ra­pii uza­leż­nień. (art. 26 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej).

Po­nad­to oso­ba uza­leż­nio­na mo­że być le­czo­na przy za­sto­so­wa­niu le­cze­nia sub­sty­tu­cyj­ne­go (sto­so­wa­nie, w ra­mach pro­gra­mu le­cze­nia uza­leż­nie­nia, pro­duk­tów lecz­ni­czych lub środ­ków odu­rza­ją­cych o dzia­ła­niu ago­ni­stycz­nym na re­cep­tor opio­ido­wy), któ­re mo­że pro­wa­dzić podmiot lecz­ni­czy po uzy­ska­niu sto­sow­ne­go ze­zwo­le­nia (art. 28 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej). Mó­wiąc ina­czej, le­cze­nie sub­sty­tu­cyj­ne spro­wa­dza się do przyj­mo­wa­nia, pod ści­słą kon­tro­lą me­dycz­ną, pro­duk­tu lecz­ni­cze­go lub środ­ka odu­rza­ją­ce­go, któ­ry za­po­bie­ga ob­ja­wom abs­ty­nen­cji.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej