NA CZYM POLEGA UDZIELENIE INNEJ OSOBIE ŚRODKA ODURZAJĄCEGO LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWEJ?

Po­ję­cie to ma zwią­zek z prze­stęp­stwem z art. 58 usta­wy nar­ko­ty­ko­wej, za­gro­żo­nym co do za­sa­dy ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści do lat 3, chy­ba że udzie­le­nie nar­ko­ty­ku na­stę­pu­je w znacz­nej ilo­ści lub wo­bec ma­ło­let­nie­go, w któ­rej to sy­tu­acji prze­wi­dzia­ne jest za­gro­że­nie ka­rą po­zba­wie­nia wol­no­ści w wy­mia­rze od 6 mie­się­cy do 8 lat.

Zgodnie z poglądem wyrażanym w doktrynie prawa: Udzielenie innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej dokonane jest z chwilą ukończenia czynności zmierzających do przekazania konkretnej osobie tego środka lub substancji, przy czym nie jest tu konieczne objęcie udzielanego środka lub substancji we władztwo drugiej osoby, wystarczające jest bowiem nawiązanie bezpośredniego kontaktu z konkretnym nabywcą.

Czyn­ność ta­ka mo­że zo­stać więc do­ko­na­na na za­sa­dzie zwy­kłej, oso­bi­stej trans­ak­cji, bądź też po­śred­nio – np. po­przez po­zo­sta­wie­nie nar­ko­ty­ku we wcze­śniej umó­wio­nym miej­scu, bądź je­go wy­sła­nie, ko­niecz­ne jest jed­nak w ta­kiej sy­tu­acji po­ro­zu­mie­nie dwóch kon­kret­nych osób co do ta­kie­go spo­so­bu za­cho­wa­nia. Gdy ta­kie po­ro­zu­mie­nie ist­nie­je, po po­zo­sta­wie­niu nar­ko­ty­ku w kon­kret­nym miej­scu lub nada­niu pacz­ki, prze­stęp­stwo sta­je się do­ko­na­ne, na­wet gdy na­byw­ca nie od­bie­rze swo­jej dział­ki.

Co bar­dzo istot­ne, na­byw­cą mu­si być kon­su­ment, nie zaś in­ny han­dlarz, czy de­aler – w ta­kiej sy­tu­acji mie­li­by­śmy do czy­nie­nia z uczest­ni­cze­niem w obro­cie nar­ko­ty­ka­mi, nie zaś udzie­le­niem nar­ko­ty­ku.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej